Balans nr 4 2005

Revision i små företag: Vad tycker de politiska partierna om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag?

Debatten om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag hettade till efter att Svenskt Näringsliv i mars presenterade en rapport i ämnet. Flera företrädare för revisionsbranschen har fattat pennan och tyckt till. Ytterst är det dock våra folkvalda politiker, samt till viss del EU, som avgör revisionspliktens framtid i de små och medelstora aktiebolagen.

Vad anser då de politiska partierna?

Den borgerliga alliansen presenterade i början av året ett dokument ” Ta bort regelkrånglet” där det framgår att de vill avskaffa revisionsplikten för de små aktiebolagen, Regeringen presenterade nyligen ett förslag till ny aktiebolagslag där de nuvarande bestämmelserna inom revision i allt väsentligt förs över till den nya aktiebolagslagen.

För att få ytterligare information om partiernas ställningstaganden har Balans ställt frågor om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag till de sju politiska partier som är representerade i riksdagen.

Vänsterpartiet

Ska Sverige behålla revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag? Varför/varför inte?

Vänsterpartiet anser att revisionsplikten i små och medelstora företag bör behållas.

Vi anser att det är en nödvändig kontrollmekanism som bör finnas kvar när det gäller aktiebolagsformen, oavsett företagets storlek.

Kommer partiet att agera i frågan om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag?

I nuläget kommer vänsterpartiet inte agera i denna fråga.

Vi har samarbetat med regeringen om proposition 2004/05:68 Förvaltningsberättelsens innehåll. Där föreslås bland annat även att upplysningar av icke-finansiell karaktär ska lämnas i förvaltningsberättelsen om upplysningarna behövs för att förstå företagets utveckling, ställning eller resultat. Miljö- och personalfrågor är exempel på sådana upplysningar.

Svar: Anastasia Swärd Lindblom, politisk sekreterare.

Socialdemokraterna

Ska Sverige behålla revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag? Varför/varför inte?

Enkla regler och god service för de små företagen är ett prioriterat område för regeringen. Småföretagen är i behov av enkla och ändamålsenliga regler inte minst ur konkurrenssynpunkt.

Regeringen har nyligen lagt fram en proposition med förslag till ny aktiebolagslag. Denna innehåller en hel del förenklingar för svenska aktiebolag. I propositionen föreslås dock att nuvarande bestämmelser om revision i allt väsentligt förs över i oförändrad form till den nya aktiebolagslagen. Förslaget ligger i linje med Aktiebolagskommitténs förslag och remissinstansernas inställning.

Flera näraliggande länder har emellertid slopat revisionsplikten och det förväntade nya EG-direktivet om revisorer och revision kan förväntas leda till att mera komplexa regelsystem växer fram. Den internationella utvecklingen är därmed sådan att det finns anledning att ganska snart utvärdera om kravet på fullständig revision i små och medelstora företag bör bibehållas.

Vi kommer fortsätta att bevaka frågan om revisionsplikt för de mindre bolagen särskilt med avseende på den internationella utvecklingen.

Kommer partiet att agera i frågan om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag?

Se ovan.

Svar: Näringsminister Thomas Östros.

Miljöpartiet de gröna

Ska Sverige behålla revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag? Varför/varför inte?

Vi har inte diskuterat att ta bort den.

Vi har inte fått synpunkter från företag om detta. Om det är en viktig fråga är det något vi får diskutera.

Kommer partiet att agera i frågan om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag?

Utgångspunkten är ju att det finns en stor poäng med att ha revisionsplikt eftersom den har till syfte att säkerställa riktigheten av och förtroendet för den ekonomiska informationen och den därför fyller ett viktigt syfte för näringsliv och samhälle.

Svar: Ingegerd Saarinen, riksdagsledamot.

Kristdemokraterna

Ska Sverige behålla revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag? Varför/varför inte?

Nej.

Vi vill undanta små och medelstora företag från den revisionsplikt som gäller för större företag. Detta undantag tillämpas i de flesta EU-länder utom de nordiska. Men nu har även ett förslag på detta lagts i Finland. Behovet av ett undantag blir ännu viktigare med tanke på de skärpningar av reglerna för oberoende revision som är på väg.

Kommer partiet att agera i frågan om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag?

Ja.

Svar: Anneli Silverstolpe, politisk sekreterare.

Folkpartiet

Ska Sverige behålla revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag? Varför/varför inte?

Nej, vi anser att den är överflödig och kan avskaffas.

Revisionsplikten är en tung börda för små företag. Huvudsyftet med revisionen är ju att företagets ägare ska granska den verkställande ledningens förvaltning av företaget, bokföring etc. Detta är inte relevant för de små företagen där revisionen oftast innebär att ägaren kontrollerar sig själv då han eller hon är verksam i företaget.

Kommer partiet att agera i frågan om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag?

Ja, det förslag som vi lägger fram gemensamt i alliansen kommer att drivas i motioner fram till valet 2006.

Efter valet 2006 hoppas vi kunna förverkliga vårt förslag i regeringsställning. Målet är att den svenska revisionsplikten för småföretag ska efterlikna den som finns i övriga Europa, undantaget Norden, och som nu också föreslås i Finland.

Svar: Anna Grönlund Krantz, riksdagsledamot.

Moderaterna

Ska Sverige behålla revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag? Varför/varför inte?

Vi anser att det finns utrymme att luckra upp revisionsplikten för små och medelstora aktiebolag och andra företag.

Det är viktigt för tillväxten att det bildas nya småföretag: Därför måste regelverket förenklas. Vidare ger det aktuella direktivet utrymme för förenklade revisionsregler för denna typ av företag. Praktiskt taget alla andra EU-länder har detta undantag.

Kommer partiet att agera i frågan om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag?

Ja – vi är överens om förenklingar av denna typ inom den borgerliga alliansen och har skrivit en motion om det.

Svar: Tanja Rasmusson, handläggare på moderaternas riksdagskansli.

Centerpartiet

Ska Sverige behålla revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag? Varför/varför inte?

Revisionsplikten i SME-aktiebolag ska tas bort.

Revisionen är en lagstadgad tjänst. Genom att den är obligatorisk kan den inte mätas utifrån en självreglerande kostnads/intäktsanalys. Som en följd av att den reglerande mekanismen saknas måste det ställas ett särskilt krav på lagstiftaren att beskriva och leda i bevis den samlade nyttan som i detta fall revision av SME-bolag innebär.

I Svenskt Näringslivs rapport om revisionsplikten i SME-bolag anges i att nyttan inte har mätts eller i vart fall understiger den kostnad som revisionen betingar. Förutsatt att detta i är riktigt, vilket sannolikt verifieras genom att flera EU-länder valt bort lagstadgad revision eller ämnar göra detta, anser Centerpartiet att revisionsplikten i SME-bolag ska tas bort och göras frivillig. Den professionella rådgivning som revisionen i många fall ger kan ersättas av kvalificerad rådgivning i rollen som redovisnings- eller affärsrådgivare.

Kommer partiet att agera i frågan om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag?

Vi kommer att driva frågan om förenkling av regelsystemen för SME-bolag på alla områden. Ett avskaffande av revisionsplikten är en del i detta. En förenklad årsredovisningslag där SME-bolag avger en årsredovisning befriad från sådan information som endast är till nytta i stora företags årsredovisningar bör tas fram, såväl som en förenklad bolagsform för att ersätta de för företagaren olyckliga formerna handelsbolag och enskild näringsverksamhet. Alla dessa åtgärder syftar till att underlätta företagande och entreprenörskap och där kostnad/nytta står i fokus för de förändringar som behöver ske.

Svar: Anders Larsson, politisk sekreterare.