Balans nr 5 2005

Revision i små företag: Skatteverket samarbetar gärna med landets revisorer

Det är positivt även för företagsägare med ett par extra ögon som ser företaget utifrån. Fler ögon ser mer och man håller sig då lättare inom givna ramar och undviker misstag, säger Vilhelm Andersson som är skattedirektör på Skatteverket (SV) och chef för dess rättsavdelning.

Det ligger i sakens natur att Vilhelm Andersson vill ha ordning och reda i allas våra räkenskaper – även företagens. Han menar att revisorns arbete innebär ”en kvalitetshöjning” i detta avseende.

Vad skulle hända ifall revisionsplikten slopades för mindre företag?

– De flesta företagen skulle nog inse värdet av att allt blir korrekt och behålla sin revisor. Samtidigt finns det mindre nogräknade ...

Han säger sig förstå att revision som kostar 10.000–20.000 kronor kan te sig dyr för små företag. Och är det inte ett tvång så väljer kanske företagen bort just denna del. Att enskilda företagare kan se revisionen som krånglig, är Vilhelm Andersson inte heller främmande inför.

Han nämner oberoendefrågan och att det kanske kan tyckas märkligt att den som kan utdela pekpinnar dvs. är den revisorn är anlitad och betald av. Dessa invändningar överskuggar dock, enligt Vilhelm Andersson, inte nyttan av yrkeskunniga revisorer.

Inte motståndare till förändringar

Vilhelm Andersson förklarar att Skatteverket inte är motståndare till förändringar, utan öppet för att diskutera alla förenklingar. Han förklarar att problemet är hur man ska lösa frågan om kontroll och insyn i företagen om revisionsplikten slopas.

Skatteverket tittar gärna på hur andra länder löst frågan med att mindre företag inte omfattas av revisionsplikt.

Skatteverket har vid mitten av april tillsammans med Bokföringsnämnden lämnat förslag till finansdepartementet hur man kan förenkla för små aktiebolag.

Arbetsgruppen konstaterar att betydande förenklingar kan göras genom att regelverket blir kortare och mer begripligt. Gruppen har skrivit ett utkast till allmänt råd med bl.a. följande förslag:

  1. samordning av reglerna om avskrivning av maskiner och inventarier,

  2. samordning av reglerna om av-, ned- och uppskrivning av fastigheter,

  3. begränsning av alternativa metoder vid intäktsredovisning av pågående arbeten, och

  4. ett flertal beloppsbestämda undantagsregler som tar sin utgångspunkt i väsentlighetsprincipen.

För Skatteverket är revisionsberättelser viktiga.

– De är värdefulla för oss. Får vi in en oren revisionsberättelse är det en signal för oss att titta närmare på företaget. Många gånger har dock problemen redan rättats till innan vi kontrollerar. Det är det som är den stora fördelen med revisionsplikt.

Flera skäl till kontroll

Vilhelm Andersson är noga med att förklara att en oren revisionsberättelse är bara ett av flera skäl till att Skatteverket beslutar sig för att kontrollera ett företags räkenskaper.

Han som själv sitter med i revisorsnämnden påpekar att det också finns mindre nogräknade revisorer. Även om dessa enligt honom är få.

I debatten om revisionspliktens vara eller inte vara har röster höjts om att den företagare som vill slippa revision kan ombilda sitt företag från aktiebolag till enskild firma eller handelsbolag. De två senare har inte revisionsplikt men å andra sidan är ägarna personligt ansvariga för företagets finanser.

– Ansvarsfriheten är inte total i aktiebolag, säger Vilhelm Andersson och fortsätter:

– Även i aktiebolag har ägarna an svar för skatter om dessa inte betalats in.

Privat eller inte?

Ett problem som Skatteverket inte sällan stöter på i mindre företag är problemet att hålla isär företagets och ägarens privata finanser.

Det kan helt enkelt vara svårt att avgöra hur en kostnad ska bokföras. Detta är ofta omedvetna fel. Men begår de små företagen också fler medvetna fel än större företag?

– Det kan jag inte svara säkert på. Men jag har en känsla av att det råder andra villkor i stora företag där många har insyn. Samtidigt syns brott tydligare i mindre företag, säger Vilhelm Andersson och tillägger att exempelvis udda mottagare lättare upptäcks i en liten rörelse än i en storkoncern där transaktionerna är fler och krångligare till sin natur.

Samarbetar gärna med revisorer

Skatteverket, säger Vilhelm Andersson, samarbetar gärna med landets revisorer. Vad gäller hans eget område – den juridiska sidan – så förklarar Vilhelm Andersson att Skatteverket ”nog kan bli bättre på att få ut information och resultat”.

Förutom de samrådsgrupper som redan finns mellan SV och bl.a. FAR och SRS – även på lokal nivå – så hänvisar han till Skatteverket hemsida. Han föreslår att den intresserade besöker <www.skatteverket.se> och klickar på rättsinformation i menyn till vänster. Klickar besökaren sedan på huvudmenyn så kan han eller hon välja ämnesområde att få information om.

Här finns information om allt från sociala avgifter via fastighetstaxering till frivillig skuldsanering. Här redovisas Skatteverkets officiella ställningstaganden i olika frågor, vilket är en garant för att lagar och regler tolkas och tillämpas på samma sätt i hela landet.

– Vi lägger ut ställningstaganden löpande, säger Vilhelm Andersson.

Elisabeth Precht