Ett ändringsmeddelande från Redovisningsrådet har nu publicerats på Redovisningsrådets hemsida.

Ändringarna som träder ikraft omedelbart avser förtydliganden av punkterna 35 och 51 i – RR 32 redovisning för juridiska personer.

Ändringen av punkt 35 tydliggör att ett företag som tillämpar RR 32 i juridisk person fritt kan välja mellan svenska kronor och euro som redovisningsvaluta. Däremot kan företaget inte välja någon annan redovisningsvaluta, även om denna är företagets funktionella valuta. Ändringarna har föranletts av att bokföringslagen (1999:1078) inte tillåter redovisning i funktionell valuta enligt IAS 21 p. 21, i det fall den funktionella valutan inte utgörs av svenska kronor eller euro.

Punkt 51 har ändrats så att den klargör att undantagen från och tilläggen till IFRS/IAS i RR 32 även ska tillämpas i delårsrapporterna när juridiska personer som har värdepapper på balansdagen noterade på en svensk börs eller markandsplats och som inte ingår i en koncern, upprättar sådana rapporter.

Därutöver aviserar Redovisningsrådet att det påbörjat en revidering av RR 30 kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RR 32 redovisning för juridiska personer. Rådet beräknar att ge ut utkast till nya versioner av dessa under hösten. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2006 men det kommer att övervägas om vissa av ändringarna ska vara möjliga att tillämpa redan i årsbokslutet för 2005.

Anna-Carin Holmqvist-Larsson och Dennis Svensson