Innehåll

Balans nr 6–7 2005

Europa-frågor: Ta chansen att tycka till om EU:s finansmarknad

I maj publicerade EU-kommissionen en så kallad grönbok om den finansiella marknaden. Grönboken bygger på en rådgivningsprocess som pågått de senaste två åren och den fokuserar framför allt på att lägga fram förslag till att implementera de regler som redan tagits fram med hjälp av Financial Services Action Plan (FSAP). Syftet är att ytterligare integrera EU:s finansmarknader.

EU-kommissionären för den inre marknaden, Charlie McCreevy, betonade i samband med publiceringen att det inte kommer att bli någon FSAP 2. Det behövs inga nya lagar och regler, utan det är nu viktigt att gå vidare i processen och lägga kraft på att fullfölja utestående frågor och avsluta pågående lagstiftningsdiskussioner i Europaparlamentet och Rådet.

Det arbete som utförts med att integrera EU:s finansmarknader sedan FSAP presenterades för sex år sedan anses av många som mycket lyckat. Arbetet är dock inte avslutat utan nu krävs nya tag, med ett annat fokus. Den nya EU-lagstiftningen måste på ett effektivt sätt implementeras på nationell nivå och de övervakande myndigheterna måste vara tydligare i sin roll och se till att de nya lagarna tillämpas på rätt sätt. Det krävs också en effektiv uppföljning och utvärdering efter det att de nya lagarna trätt i kraft, så att EU-kommissionen kan få en uppfattning om ifall de åtgärder som vidtagits har fått önskad effekt på den finansiella sektorn.

Fokus ligger på att slutföra redan föreslagna åtgärder, men två områden där nya initiativ kan komma att behövas är finansiella tjänster till konsumenter samt kapitalförvaltning. Det sistnämnda området kräver extra uppmärksamhet och därför har EU-kommissionen beslutat att i juli publicera en separat Grönbok om kapitalförvaltning. De finansiella tjänster som erbjuds EU:s konsumenter är mycket olika från land till land. Många skulle vilja att det blev lättare att till exempel använda ett bankkonto i flera EU-länder, och att öppna eller avsluta bankkonton i ett annat EU-land. Andra skulle vilja få större möjligheter att jämföra och ta del av sparande, försäkrings-, pensions- och lånevillkor i olika EU-länder. Något som idag är näst intill omöjligt.

I Grönboken nämns också redovisning, revision och företagsstyrning som områden av stor betydelse för att bygga en trovärdig och transparent finansmarknad inom EU. Dessa frågor ligger dock utanför denna bok, men kommer att behandlas parallellt genom exempelvis det arbete som pågår med att se över det fjärde och sjunde EG-direktivet.

EU-kommissionen vill att intresserade parter lämnar synpunkter på innehållet i Grönboken senast den 1 augusti 2005. I november räknar EU-kommissionen med att ha en så kallad Vitbok klar, där ett slutligt program för de kommande fyra åren för den finansiella marknaden kommer att presenteras.

Grönboken finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida: <http://europa.eu.int/comm/internal-market/finances/actionplan/indexen.htm>

Civ.ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...