Balans nr 6–7 2005

Viktigt att upprätta årsredovisningen i tid

Bolagsverket: Är en förbättring på gång hos aktiebolagen?

Årsredovisning och revisionsberättelse (räkenskapshandlingar) för aktiebolag ska vara inlämnad till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Aktiebolag påförs förseningsavgift om årsredovisning och revisionsberättelse (och i förekommande fall koncernredovisning och revisionsberättelse) inte har kommit in till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång.

Även bolag i likvidation ska varje år komma in med räkenskapshandlingar till Bolagsverket och kan också påföras förseningsavgift för sent inkomna räkenskapshandlingar. Den här artikeln ska ge en bild av utvecklingen de senaste åren av offentliggörandet av årsredovisning för aktiebolag.

Bolagsverket har under senare år noterat en minskning av antalet aktiebolag som påförs förseningsavgift. Mellan åren 1999 och 2001 ökade antalet påförda förseningsavgifter med 23 %, men mellan åren 2001 och 2003 minskade antalet avgifter med cirka 4,3 %. Under dessa två perioder ökade aktiebolagsbeståndet med ca 3 % respektive ca 3,4 %. Totalt rör det sig ca 285 000 aktiebolag som under år 2004 skulle ha lämnat in årsredovisningen till Bolagsverket. För år 2004 beslutade Bolagsverket om förseningsavgifter i ca 19 800 fall och det innebär att ca 11 000 aktiebolag (varav 868 bolag i likvidation) har påförts minst en förseningsavgift.

Bolagsverket har fått fler och fler frågor när det gäller för sent upprättande och för sent offentliggjorda räkenskapshandlingar med anledning av Högsta domstolens dom om bokföringsbrott avseende för sent upprättand årsredovisning. Domen och den diskussion som varit runt fallet kan vara en anledning till att antalet frågor ökat och att förseningsavgifter minskat. Fler och fler aktiebolag verkar i vart fall komma in med räkenskapshandlingarna i rätt tid, vilket uppskattas av Bolagsverket.

En annan anledning till att korrekta räkenskapshandlingar kommer in i tid kan vara att Bolagsverket har infört hårdare tag mot ofullständiga räkenskapshandlingar; se senare i artikeln.

Bolagsverkets granskningsroll

Enligt förarbetena till bokföringslagen ska Bolagsverkets (tidigare PRV) formella granskning av räkenskapshandlingar utgöra ett komplement till den revision som bolagets revisor utför. Granskningen är mycket översiktlig och av mer formell karaktär.

När en räkenskapshandling kommer in till Bolagsverket diarieförs den samma dag som den kommer in. Därefter granskas handlingen. Bolagsverket kontrollerar bl.a. att:

 • – årsredovisningen är försedd med organisationsnummer och företagsnamn

 • årsredovisningen omfattar rätt räkenskapsperiod

 • kopiorna är bestyrkta eller vidimerade

 • årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar

 • det finns förslag till resultatdisposition i förvaltningsberättelsen

 • årsredovisningen är underskriven av samtliga styrelseledamöter

 • fastställelseintyg är underskrivet av en styrelseledamot eller verkställande direktör med originalunderskrift

 • fastställelseintyget innehåller datum för den bolagsstämma som fastställer resultat- och balansräkning

 • revisionsberättelse finns och är undertecknad

 • koncernredovisning upprättas i de fall det behövs

Om handläggaren vid sin granskning av räkenskapshandlingen upptäcker fel eller brister i handlingarna skickas föreläggande till bolaget att komma in med kompletta handlingar. När handlingen är formellt komplett utifrån Bolagsverkets utgångspunkt, godkänns den och finns efter några dagar tillgänglig för allmänheten. Under år 2004 skickade Bolagsverket ut föreläggande om brister till 8–9 % av aktiebolagen som hade skickat in handlingarna till verket. För två år sen uppgick den siffran till 11,5 %. Det innebär en klar förbättring.

Kompletta handlingar i tid – då undgår man förseningsavgift

Bolagen kan enbart undgå förseningsavgift genom att skicka in kompletta räkenskapshandlingar i tid.

Anstånd beviljas inte!

Ett aktiebolag som i slutet av sjumånadersfristen ger in räkenskapshandlingar som inte ens uppfyller de grundläggande kraven på en årsredovisning eller revisionsberättelse riskerar att en förseningsavgift påförs utan att bolaget dessförinnan fått meddelande om bristerna.

Tyvärr kan Bolagsverket konstatera att fler och fler aktiebolag, oftast strax innan sjumånadersfristens utgång, skickat in mycket ofullständiga räkenskapshandlingar. Det rör sig om fall där bolagen hoppas på ett föreläggande med fjorton dagars ytterligare svarsfrist att ge in handlingar för att undgå förseningsavgift. I dessa ”missbruksfall” påför Bolagsverket förseningsavgift direkt utan att först meddela bolagen om bristerna. Det rör sig om ca 100–200 bolag per räkenskapsperiod.

Tips och råd

Du kan läsa mera i följande informationsblad: Årsredovisningar och revisionsberättelser för aktiebolag ur Bolagsverkets perspektiv (829t). I informationsbladet finns tips och råd innan bolagen ska skicka in handlingarna till Bolagsverket. Vidare framgår också vilka de vanligaste bristerna är. Det finns också ett informationsblad om årsredovisningar för övriga företagsformer (829V).

Slutligen, en liten påminnelse, från den 1 juli 2004 är Bolagsverket en egen myndighet och därför kan inte ärenden (ex. årsredovisningar och revisionsberättelser) lämnas in till Patent- och registreringsverket i Stockholm eller Söderhamn.

Handlingar som inkommer till Stockholm eller Söderhamn efter detta datum anses ha inkommit till fel myndighet. Handlingar anses inkomna till Bolagsverket när handlingarna når Bolagsverket i Sundsvall.

Anders Persson är ekonom på Bolagsverket

Fotnot

Bolagsverkets hemsida: <www.bolagsverket.se>

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...