Innehåll

Balans nr 6–7 2005

Debatt: Replik till Lars Träff – Även advokater kan vara oberoende skattekonsulter

I Balans nr 5/2005 utvecklar FARs ordförande Lars Träff argumenten för att skattespecialister är viktiga för revisionsbranschen. Som företrädare för en annan del av rådgivningsbranschen, advokatbyråerna, känner jag mig manad att gå i replik. Om inte annat visar debatten att begreppet ”skatt” spänner över ett synnerligen stort område. Det är på intet sätt självklart för alla var gränsen går mellan å ena sidan självständig skatterådgivning och å andra sidan skattefrågor som en del av revisionsarbetet.

Enighet råder säkert om att skatteaspekterna för varje företagsamhet är både viktiga och alltmer komplexa. Felaktig hantering kan förorsaka synnerligen stora skador både för företagaren personligen och för dennes verksamhet. Med hänsyn till den grundläggande delen av revisorsrollen är det uppenbart att revisorns kompetens inom skatteområdet är viktig. Om inte kompetensen finns riskerar både revisionsarbetet och resultatet av detta att bli lidande, och en genomförd revision att bli inkomplett.

Lars Träffs analys är i mångt och mycket korrekt, men viss kvalificering behövs. Näst intill all rådgivning som idag lämnas till företagande är komplex och kopplad till andra discipliner och kompetenser. Kopplingen mellan skatterådgivning, redovisning och bolagsrättsliga aspekter är därför inte unik. Detta är också skälet till att specialiseringen ökar i flertalet konsultverksamheter. Samtidigt krävs också kopplingar till andra specialister. Detta är bl.a. skälet till att många advokatbyråer tvingats expandera i personal och idag arbetar på ett helt annat sätt än för femton–tjugo år sedan. Likt revisionsbyråerna arbetar idag olika kompetensinriktningar tillsammans i projekt ... På samma sätt arbetar många advokatbyråer över gränserna. En modern konsultorganisation – inte bara revisionsbyråer av Ernst & Youngs storlek – kan idag lätt sätta samman en projektgrupp som spänner över de flesta kompetensområden och jurisdiktioner.

Problemet för revisionsbyråerna – särskilt ”the final four” – är att revisorsfunktionens krav på oberoende inte fungerar med många av de skattefrågor som löpande kommer upp. Om inte annat så sätter Sarbanes-Oxley effektivt stopp för detta. Och på sikt tror jag att detta kommer att ha en avgörande influens på revisionsbyråernas möjligheter att hålla en hög och jämn kvalitet på alla specialistinriktningar inom skatteområdet. När revisionsbyråns skatteavdelning lämnar råd avseende avskrivningsfrågor på maskiner och inventarier kan nog SOX acceptera detta. Det kan med all sannolikhet rubriceras som ”revisionsnära”. Men när samma skatteavdelning lämnar råd avseende komplicerade koncernstrukturer för skatteoptimering fungerar det helt enkelt inte. Den verkligt kvalificerade rådgivningen i stora företag hör inte ihop med revisorsrollen. Följden av denna verklighet är att revisionsbyråernas skatteavdelningar riskerar att urholkas kompetensmässigt – kanske särskilt på inkomstskattespecialister.

I det korta perspektivet har flera skattespecialister vid revisionsbyråerna dragit samma slutsats. Följden har blivit nya skattebyråer av typ Skeppsbron Skatt m.fl. Också advokatbyråernas skatteavdelningar har dragit samma slutsats och expanderar nu verksamheten. Möjligen har advokatbyråerna en särskild fördel genom tillhörigheten till ett skrå som i varje fall enligt sina statuter bygger verksamheten på självständighet och oberoende. Vidare har många advokatbyråer ett etablerat internationellt samarbete vilket gör att de kan – lika snabbt som t.ex. Ernst & Young – sätta samman internationella projektgrupper när behovet finns. Möjligen är Delphi & Co unik i så måtto att vårt internationella nätverk baseras på Multi Disciplinary Practice-tanken. Men det är en annan fråga.

Advokat Peter Utterström är Senior Partner på Delphi & Co, Stockholm.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...