Innehåll

Balans nr 8–9 2005

Noteringar: Ny aktiebolagsform tar form

Ett nytt slags aktiebolag – aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning – kommer att införas från 1 januari 2006 om regeringen och justitieminister Thomas Bodström får som de vill.

Redan år 2001 uppdrog regeringen åt en sakkunnig att utreda frågan om alternativa aktiebolag. Anledningen förklarades vara att det ibland kan uppstå problem i samband med att driften av offentlig verksamhet överlämnas till ”kommersiella intressen”, särskilt om verksamheten är offentligt finansierad. De branscher som i första hand sannolikt kommer ifråga är skola, vård och omsorg.

För denna nya form av aktiebolag är det tänkt att endast en begränsad vinstutdelning får ske:

”Under perioden från en årsstämma till nästföljande årsstämma ska vinstutdelning och annan värdeöverföring inte få överstiga ett belopp, motsvarande räntan – beräknad som statslåneräntan med tillägg av en procentenhet – på det kapital som aktieägare har tillskjutit till bolaget som betalning för aktier. Inte heller överföringar inom en koncern ska, som huvudregel, få överstiga gränsen för tillåtna värdeöverföringar.”

I lagrådsremissen förklaras också att vid revision av ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning ska revisorn särskilt kontrollera att reglerna om värdeöverföringar och överföringar inom en koncern inte har överträtts.

Av de remissinstanser som sagt nej till regeringens förslag kan nämnas Skatteverket, Bolagsverket och Sveriges Advokatsamfund. I ja-lägret återfinns bland annat Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv och Stockholms Handelskammare.

FAR återfinns i kategorin skeptiker. I det remissyttrande som organisationen avgav redan 2003 kunde man läsa: ”FAR tillåter sig ... att ifrågasätta om aktiebolagsformen är den mest lämpliga härvidlag. Enligt FAR:s mening är det nämligen av värde att alla aktiebolag så långt möjligt omfattas av samma regelverk och att systematiken i aktiebolagslagen inte bryts. Det finns för övrigt ingenting som hindrar att ett aktiebolag av traditionellt slag i sin bolagsordning intar en bestämmelse om att bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna (12 kap. 1 § tredje stycket aktiebolagslagen).”