Innehåll

Balans nr 8–9 2005

Noteringar: Ny aktiebolagsform tar form

Ett nytt slags aktiebolag – aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning – kommer att införas från 1 januari 2006 om regeringen och justitieminister Thomas Bodström får som de vill.

Redan år 2001 uppdrog regeringen åt en sakkunnig att utreda frågan om alternativa aktiebolag. Anledningen förklarades vara att det ibland kan uppstå problem i samband med att driften av offentlig verksamhet överlämnas till ”kommersiella intressen”, särskilt om verksamheten är offentligt finansierad. De branscher som i första hand sannolikt kommer ifråga är skola, vård och omsorg.

För denna nya form av aktiebolag är det tänkt att endast en begränsad vinstutdelning får ske:

”Under perioden från en årsstämma till nästföljande årsstämma ska vinstutdelning och annan värdeöverföring inte få överstiga ett belopp, motsvarande räntan – beräknad som statslåneräntan med tillägg av en procentenhet – på det kapital som aktieägare har tillskjutit till bolaget som betalning för aktier. Inte heller överföringar inom en koncern ska, som huvudregel, få överstiga gränsen för tillåtna värdeöverföringar.”

I lagrådsremissen förklaras också att vid revision av ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning ska revisorn särskilt kontrollera att reglerna om värdeöverföringar och överföringar inom en koncern inte har överträtts.

Av de remissinstanser som sagt nej till regeringens förslag kan nämnas Skatteverket, Bolagsverket och Sveriges Advokatsamfund. I ja-lägret återfinns bland annat Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv och Stockholms Handelskammare.

FAR återfinns i kategorin skeptiker. I det remissyttrande som organisationen avgav redan 2003 kunde man läsa: ”FAR tillåter sig ... att ifrågasätta om aktiebolagsformen är den mest lämpliga härvidlag. Enligt FAR:s mening är det nämligen av värde att alla aktiebolag så långt möjligt omfattas av samma regelverk och att systematiken i aktiebolagslagen inte bryts. Det finns för övrigt ingenting som hindrar att ett aktiebolag av traditionellt slag i sin bolagsordning intar en bestämmelse om att bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna (12 kap. 1 § tredje stycket aktiebolagslagen).”

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...