Innehåll

Balans nr 8–9 2005

FAR kommenterar Revisorsnämndens uttalande om branschens allmänna villkor

Med anledning av punkten 9 i FAR:s rekommendation avseende allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag (se Balans nr 6–7/2005 med tillhörande lösblad eller FAR:s hemsida <www.far.se>) har Revisorsnämnden (RN) gjort ett uttalande som lagts ut på RN:s hemsida (www.revisorsnamnden.se) samt skickats ut per e-post till de fem största FAR-byråerna.

I uttalandet erinrar RN om att nämnden i ett beslut år 1997, som omfattade totalt sex disciplinärenden, fastslagit att kostnader för kontorslokal, utrustning samt personalutveckling omfattas av revisorns affärsrisk och att det inte är förenligt med god revisorssed att en revisor, som inte utför något arbete, fakturerar en revisionsklient för lokalkostnader och liknande uteslutande på den grunden att revisorn innehaft uppdraget som vald revisor även om kostnaderna har betydelse för hur mycket revisorn måste debitera för det arbete som faktiskt utförs. RN påpekar i uttalandet att samtliga dessa ärenden rörde mindre aktiebolag.

RN erinrar vidare om att nämnden år 2004 i ett disciplinärende, som rörde en mindre verksamhet (en kyrklig samfällighet), uttalat att ett revisionsuppdrag kännetecknas av att det till sin karaktär är personligt och bygger på att revisorn och revisionsklienten har förtroende för varandra. Härav följer enligt RN att en revisionsklient, som mist förtroendet för den valde revisorn, normalt inte är bunden av att låta denne behålla uppdraget och att revisionsklienten då inte heller torde vara skyldig att ersätta revisorn för den förtjänst han skulle ha gjort om han hade fått ha kvar uppdraget.

RN säger sig för närvarande inte finna skäl att frångå de bedömningar som gjorts i de nämnda ärendena.

RN:s uttalande föranleder följande kommentar från FAR:s sida.

Punkten 9 i FAR:s rekommendation om allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag har, såvitt här är av intresse, följande lydelse.

Bolaget har rätt att när som helst och oavsett skäl avbryta uppdraget i förtid. Om uppdraget upphör i förtid, skall Bolaget ersätta Revisionsbyrån för utfört arbete och för utlägg samt för 25 procent av arvodet för återstående mandatperiod, dock lägst 25 och högst 100 procent av arvodet för ett räkenskapsår.

Denna punkt i de allmänna villkoren är det tydligaste exemplet på ett område där, som ett resultat av de senaste årens utveckling på marknaden för revisionstjänster och inte minst den fyraåriga mandatperioden, revisionsbyråbranschen genom FAR bedömt det nödvändigt att klargöra de ekonomiska förutsättningarna för revisionsbyråernas verksamhet. Som FAR framhållit i anvisningarna och kommentarerna till de allmänna villkoren utgör emellertid villkorspunkten 9 exempel på ett villkor där avsteg (i uppdragsbrevet) kan behöva göras i något eller några fall. Villkorspunkt 9 gäller därför som rekommendation vid revision av bolag av allmänt intresse. Vid revision av andra typer av aktiebolag gäller villkorspunkten 9 tillsvidare som förslag till rekommendation för att möjliggöra en anpassning till rekommendationen över tiden.

När det gäller de av RN åberopade besluten är det värt att notera, dels att det av RN nämnda beslutet från 1997 gäller förhållanden som rådde innan den fyraåriga mandatperioden för revision av aktiebolag infördes, dels att det inte i något av de båda fallen förelåg någon överenskommelse mellan revisorn och klientbolaget (eller några allmänna villkor) om vad som skulle gälla vid uppdragets upphörande.

Dan Brännström

Generalsekreterare, FAR