Innehåll

Balans nr 8–9 2005

FAR kommenterar Revisorsnämndens uttalande om branschens allmänna villkor

Med anledning av punkten 9 i FAR:s rekommendation avseende allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag (se Balans nr 6–7/2005 med tillhörande lösblad eller FAR:s hemsida <www.far.se>) har Revisorsnämnden (RN) gjort ett uttalande som lagts ut på RN:s hemsida (www.revisorsnamnden.se) samt skickats ut per e-post till de fem största FAR-byråerna.

I uttalandet erinrar RN om att nämnden i ett beslut år 1997, som omfattade totalt sex disciplinärenden, fastslagit att kostnader för kontorslokal, utrustning samt personalutveckling omfattas av revisorns affärsrisk och att det inte är förenligt med god revisorssed att en revisor, som inte utför något arbete, fakturerar en revisionsklient för lokalkostnader och liknande uteslutande på den grunden att revisorn innehaft uppdraget som vald revisor även om kostnaderna har betydelse för hur mycket revisorn måste debitera för det arbete som faktiskt utförs. RN påpekar i uttalandet att samtliga dessa ärenden rörde mindre aktiebolag.

RN erinrar vidare om att nämnden år 2004 i ett disciplinärende, som rörde en mindre verksamhet (en kyrklig samfällighet), uttalat att ett revisionsuppdrag kännetecknas av att det till sin karaktär är personligt och bygger på att revisorn och revisionsklienten har förtroende för varandra. Härav följer enligt RN att en revisionsklient, som mist förtroendet för den valde revisorn, normalt inte är bunden av att låta denne behålla uppdraget och att revisionsklienten då inte heller torde vara skyldig att ersätta revisorn för den förtjänst han skulle ha gjort om han hade fått ha kvar uppdraget.

RN säger sig för närvarande inte finna skäl att frångå de bedömningar som gjorts i de nämnda ärendena.

RN:s uttalande föranleder följande kommentar från FAR:s sida.

Punkten 9 i FAR:s rekommendation om allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag har, såvitt här är av intresse, följande lydelse.

Bolaget har rätt att när som helst och oavsett skäl avbryta uppdraget i förtid. Om uppdraget upphör i förtid, skall Bolaget ersätta Revisionsbyrån för utfört arbete och för utlägg samt för 25 procent av arvodet för återstående mandatperiod, dock lägst 25 och högst 100 procent av arvodet för ett räkenskapsår.

Denna punkt i de allmänna villkoren är det tydligaste exemplet på ett område där, som ett resultat av de senaste årens utveckling på marknaden för revisionstjänster och inte minst den fyraåriga mandatperioden, revisionsbyråbranschen genom FAR bedömt det nödvändigt att klargöra de ekonomiska förutsättningarna för revisionsbyråernas verksamhet. Som FAR framhållit i anvisningarna och kommentarerna till de allmänna villkoren utgör emellertid villkorspunkten 9 exempel på ett villkor där avsteg (i uppdragsbrevet) kan behöva göras i något eller några fall. Villkorspunkt 9 gäller därför som rekommendation vid revision av bolag av allmänt intresse. Vid revision av andra typer av aktiebolag gäller villkorspunkten 9 tillsvidare som förslag till rekommendation för att möjliggöra en anpassning till rekommendationen över tiden.

När det gäller de av RN åberopade besluten är det värt att notera, dels att det av RN nämnda beslutet från 1997 gäller förhållanden som rådde innan den fyraåriga mandatperioden för revision av aktiebolag infördes, dels att det inte i något av de båda fallen förelåg någon överenskommelse mellan revisorn och klientbolaget (eller några allmänna villkor) om vad som skulle gälla vid uppdragets upphörande.

Dan Brännström

Generalsekreterare, FAR

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...