Innehåll

Balans nr 1 2006

Noteringar: Företagen rapporterar allt fler ekonomiska brott

Allt fler företag drabbas av ekonomisk brottslighet. Det visar en internationell undersökning som Öhrlings PricewaterhouseCoopers har gjort i samarbete med Martin-Luther Universität i Halle-Wittenberg.

Bland svenska företag uppger 35 procent att de har utsatts för någon typ av ekonomisk brottslighet under de senaste två åren, vilket är en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2003. Ökningen är i linje med den internationella trenden – globalt har den ekonomiska brottsligheten ökat med åtta procentenheter under perioden.

Andelen svenska företag som har drabbats är dock något lägre än genomsnittet i Västeuropa där hela 42 procent anger sig ha drabbats. En förklaring till detta kan vara att de svenska företag som ingår i studien i genomsnitt är mindre än övriga företag. Studien visa nämligen att stora företag drabbas i större utsträckning än mindre företag.

I motsvarande undersökning från år 2001 angav 28 procent av de europeiska företagen att de hade varit utsatta för ekonomisk brottslighet någon gång under den senaste tvåårsperioden.

– En tänkbar orsak till ökningen av andelen drabbade företag kan vara de senaste årens skärpta regelverk i många länder och att företagen pressats att bli mer effektiva i arbetet att upptäcka oegentligheter, säger Ulf Sandlund, ansvarig för den specialistgrupp hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers som på uppdragsbasis arbetar med faktainsamling och analys i samband med misstänkta oegentligheter.

Den vanligaste typen av ekonomiska brott är förskingrings- och trolöshetsbrott. Även bedrägeri, vilseledande redovisning och korruption är frekvent förekommande.

Hälften av de brott som drabbar svenska företag begås av anställda i den egna organisationen, oftast av personer i företagsledande ställning eller chefer på mellannivå. Det är också vanligt att kunder och leverantörer är involverade.

Undersökningen baseras på intervjuer med ledande befattningshavare i mer än 3 600 företag i 34 länder. I studien ingår 75 svenska företag.

Även Ekobrottsmyndigheten (EBM) har noterat en ökning av antalet anmälda ekobrott. Enligt EBM:s uppgifter har den ekonomiska brottsligheten ökat med 47 procent mellan 2001–2004, samtidigt som mörkertalet är stort. Ekobrotten gäller alltifrån användning av svart arbetskraft till aggressiva övertaganden av företag.

Ekobrotten begås bland annat av kriminella nätverk som använder sig av ekonomisk brottslighet för att tvätta pengar från annan brottslig verksamhet. En annan grupp är näringsidkare med en legal och en illegal verksamhet som har ekobrott som ”affärsidé”. Ytterligare en stor grupp är enmans- eller fåmansföretagare.