Innehåll

Balans nr 1 2006

Ett betalningsområde inom EU

Ett nytt förslag som gör det enklare, billigare och säkrare med elektroniska betalningar över landgränserna inom EU har lagts fram av EU-kommissionen. Alla medlemsstater har för närvarande sina egna regler för betalningar, och de årliga kostnaderna för betalningsöverföringar mellan dessa uppsplittrade system ligger på 2–3 % av BNP. Det föreslagna direktivet, som går under namnet ”Ny rättslig ram” kommer att garantera att tillträdet till betalningsmarknaderna blir rättvist och öppet och att konsumentskyddet utökas och standardiseras. Konsumenterna kommer att betala mindre för grundläggande banktjänster, den genomsnittliga årliga kostnaden för detta varierar från 34 euro i Nederländerna ända upp till 252 euro i Italien.

Kommissionären för den inre marknaden och tjänster, Charlie McCreevy, har följande att säga om det nya förslaget: ”Enklare, billigare och snabbare betalningar – det gemensamma betalningsområdet kommer att vara till gagn för alla européer och medföra stora besparingar för EU:s ekonomier i storleksordningen 50–100 miljarder euro per år. Att kunna betala sina varor och tjänster överallt i EU precis som man gör hemma kommer att innebära en helt ny dimension för alla inköp och göra EU ännu mer konkret för oss alla. Den enkla, tillförlitliga rättsliga ram som vi föreslår i dag är ett stort steg framåt mot ett förverkligande av allt detta. Vi kommer att samarbeta med branschen och Europeiska centralbanken så nära som möjligt för att se till att förslaget omsätts i verklighet senast år 2010. Jag räknar med att bankbranschen, som är ansvarig för att avskaffa de tekniska hindren som står i vägen för ett gemensamt eurobetalningsområde, kommer att påskynda sitt arbete.”

Fördelarna med det nya systemet är många. Direktivet kommer exempelvis, när det antagits, att göra det möjligt att använda autogirering för betalningar till andra EU-länder. Det är för närvarande inte möjligt inom EU. De kostnader som leverantörerna av betalningstjänster har för att följa lagar och förordningar kommer att minska och direktivet kommer även att skapa konkurrens dem emellan, eftersom det leder till större valfrihet och inga reella skillnader mellan betalningssystemen för inrikes och utrikes transaktioner.

Direktivet ger standardiserade rättigheter och skyldigheter för tjänsteleverantörer och användare av betalningstjänster inom EU, med särskild tonvikt på ett gott konsumentskydd. Här ingår en obligatorisk standardtidsram på en dag för utförandet av betalningar, betalningsleverantörens ansvar för att betalningen utförs korrekt samt en garanti för att betalningen är fullständig och sker i tid.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...