Balans nr 1 2006

”Alla delar i koncernen har gått mycket bra”

FAR:s generalsekreterare, Dan Brännström, inledde stämman med att konstatera att det ekonomiska utfallet för koncernen var mycket gott.

– Alla delar i koncernen har gått mycket bra och för vissa delar är det all time high, sa Dan Brännström.

Stämman beslutade att inte återbetala årets vinst till ledamöterna utan i stället bygga upp en buffert för framtida satsningar, exempelvis i samband med samgåendet med Svenska Revisorsamfundet SRS.

I samband med detta beslut kom en fråga från en stämmodeltagare:

– Känner vi till SRS resultat? Vet vi hur mycket de satsar per medlem?

Dan Brännström svarade att det inte har gjorts någon direkt analys av SRS:s finansiella ställning.

– Tills vi har gått ihop är det Business as usual som gäller, sa han.

Tack vare det goda resultatet finns inga behov av att höja årsavgiften och stämman beslutade om oförändrad årsavgift för 2006.

Kommersiella verksamheter

FAR Förlag:s VD, Marie Wernerman berättade att resultatet för räkenskapsåret 2004/05 blev närmare 11,3 miljoner kronor.

– Det är det bästa resultatet i bolagets historia och kommer av hårt arbete och god kostnadskontroll.

Marie Wernerman berättade att FAR Förlag slagit rekord i antal titlar under året – totalt 12 stycken, varav två är nya.

Även IREV:s VD Christina Sahlin kunde stoltsera med ett ”all time high-resultat”. IREV har lyckats vända förlust till vinst och resultatet för 2004/05 blev en vinst på närmare 5,2 miljoner kronor (FAR:s resultatandel var drygt 4,1 miljoner). Förra året gjorde bolaget en förlust på drygt 2,6 miljoner.

– Det är mycket roligare att stå här och prata i år än det var förra året. Vi är oerhört stolta över resultatet på nästan 5,2 miljoner.

Christina Sahlin berättade också att IREV har anställt en auktoriserad revisor från och med årsskiftet för att höja kompetensen inom företaget.

Dan Brännström meddelade att även Balans har gjort ett mycket bra resultat, drygt 1,1 miljoner.

Därefter fastställdes årsredovisningen för FAR och koncernen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

När det gäller samgåendet med SRS så är målet att den nya organisationen ska vara klar den 1 september 2006. Stämman fattade ett principbeslut om samgåendet mellan FAR och SRS.

Val till styrelse m.m.

På stämman genomfördes val till FAR:s styrelse. Till ledamot för ett år valdes Anna-Clara af Ekenstam, Stockholm (nyval). Till ledamöter för två år valdes Christer Cederblad, Kristianstad (omval), Svante Forsberg, Stockholm (nyval), Göran Kjellén, Göteborg (omval), Maria Landén, Stockholm (omval), George Pettersson, Stockholm (omval) och Thomas Siesing, Göteborg (omval).

Dessutom genomfördes val till valberedningen, examensrådet, kvalitetsnämnden, disciplinnämnden och val av revisorer (se FAR:s hemsida, <www.FAR.se>).