Innehåll

Balans nr 10 2006

Noteringar: Utredning på nya vägar

Under de sista dagarna vid makten offentliggjorde den socialdemokratiska regeringen direktiv för en utredning om hur den lagstadgade revisionen (åttonde bolagsrättsliga direktivet) ska genomföras i svensk rätt. Någon utredare hann man inte utse – före valdagen. Vid pressläggningen av denna tidning var det oklart huruvida denna uppgift kommer att överlåtas till den nya regeringen eller ej. Klart var dock att en ny ministär vid behov kan komma med tilläggsdirektiv till utredaren.

I ett första steg avsåg den socialdemokratiska regeringen att utredaren skulle utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till EG-direktivet. Ett delbetänkande var tänkt att presenteras senast den 10 september 2007.

I ett andra steg skulle frågor av ”nationell karaktär” (revisionsplikten, byråjävsbestämmelser, revisorns skadeståndsskyldighet, intygande vid apportemission, avgång vid brottsanmälan etc.) behandlas. Deadline i denna del av utredningen var satt till den 10 september 2008.

Den borgerliga alliansen har som bekant en annan syn på bl.a. revisionsplikten än vad den socialdemokratiska regeringen hade. I en gemensam motion i riksdagen 2005/06 skrev de fyra allianspartierna:

”Alliansen vill slopa revisionsplikten för små företag. Detta innebär dock inte att vi öppnar för oseriös bokföring i mindre företag. Vi anser dock att det inte är rimligt att de skärpta krav på redovisning som ställts på större börsnoterade företag efter flera skandaler i USA ska drabba alla företag, även små familjeföretag”

Noteringar: FN redovisar

I början av september fattade FN:s generalförsamling beslut om att organisationen i fortsättningen ska följa International Public Sector Accouhting Standards (IPSASs). Standarder som utarbetats av IFAC Detta innebär att FN fullt ut ska periodisera alla intäkter och kostnader. Något som är ett måste för företag som följer god redovisningssed, men som inte är så vanligt inom den offentliga sektorn.