Innehåll

Balans nr 10 2006

Noteringar: Omvänd moms ger mindre fusk & mer krångel

Det kan bli krångligt för småföretagare, menar Gunnar Jonsson, skattekonsult hos KPMG i Stockholm, när han talar om omvänd skattskyldighet för moms inom byggsektorn. Beslutet att införa denna nya form av momsredovisning fattades av riksdagen i början av juni. Förhoppningen är att skattefusket inom byggsektorn ska minska.

– Detta är sannolikt ett effektivt sätt att stoppa fusket, tror Gunnar Jonsson.

När lagen kommer att träda ikraft är i skrivande stund oklart. I lagrådsremissen föreslogs 1 januari 2007. Efter att EU i somras fattade beslut om att enskilda medlemsstater kan införa omvänd skattskyldighet för moms på bl.a. byggtjänster är det nu regeringen som har frågan i sin hand. På justitiedepartementet säger man att det är allt för kort om tid för att lagen ska kunna träda i kraft redan i början av nästa år.

Enligt riksdagens skatteutskott är det mycket stora belopp som svenska staten årligen går miste om – arbetsgivaravgifter, anställdas skatter och moms – genom svartarbete inom byggsektorn. ”Bortfallet av mervärdesskatt, motsvarande 20 % av oredovisade lönebelopp, kan uppskattas till minst omkring en halv miljard kronor årligen” skriver utskottet och påpekar att det totala skattebortfallet ”är väsentligt mycket större”.

Till dags dato är det säljaren av varor och tjänster som är skattskyldig, fakturerar moms och betalar in den till staten. För moms gäller dessutom avdragsrätt för ingående skatt. Genom att säljaren fakturerar moms finns ett underlag för köparens avdragsrätt. Ingående och utgående moms kvittas och resterande belopp återfås eller betalas in till staten.

I ett system med omvänd skattskyldighet ska säljaren inte ta ut moms. Det är istället köparen som i sin bokföring och momsdeklaration redovisar utgående moms på inköp och samtidigt gör motsvarande avdrag, förklarar Gunnar Jonsson och tillägger:

– I praktiken kommer moms sällan att betalas.

Den nya lagen gäller endast byggtjänster. Och inte vilka byggtjänster som helst. Tjänsterna ska gälla mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader, byggstädning och uthyrning av bemannade bygg- och anläggningsmaskiner. Arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning vid byggen omfattas inte av omvänd skatt. Det finns också vissa begränsningar vad gäller köparens verksamhet.

– Det kan bli svårt för särskilt mindre företag att veta vilka tjänster som omfattas av omvänd skatt, anser Gunnar Jonsson.

– Det kan skapa problem att man ska kontrollera riktigheten av inkommande fakturor. Gäller fakturan tegelstenar så ska moms vara med, men gäller den murarbete och inkluderar tegelstenar så ska den inte.

Vad händer ifall en företagare felaktigt accepterar en faktura med moms?

– Som köpare ska jag i första hand begära att få en ny faktura utan moms.

Men om jag inte insett felet och redan har betalat fakturan med moms och allt?

– Ja, kommer köparen på det tre månader senare och leverantören har gått i konkurs så är det han eller hon som köpare som ändå måste betala momsen till staten. Moms som man inte får göra avdrag för.

Enligt regeringen så kommer den omvända skatten att innebära vissa ökade kostnader för företagen, bl.a. utbildning av anställda som attesterar fakturor. Omvänd skatt ”kommer också att medföra likviditelseffekter för företagen” ansåg regeringen. Det gäller möjligheterna att exempelvis få viss ränta på momspengar innan dessa betalas in till staten.

– Det är svårt att säga hur detta slår. Men jag tror inte att det blir några stora effekter, avslutar Gunnar Jonsson.