Innehåll

Balans nr 10 2006

Noteringar: Miljö på export

Stora framtida exportmöjligheter finns för svenskt näringsliv inom områdena förnyelsebar energi och energieffektivisering. Det visar en rapport som tagits fram på uppdrag av Nutek och Exportrådet.

Svensk miljöteknikexport uppgår idag till 25 miljarder. Störst är exporten av vatten och avloppsrening, luftrening och avfallshantering. Tillsammans utgör de över 70 procent av den svenska exporten. De riktigt stora framtida exportmöjligheterna finns dock inom området förnyelsebar energi som bioenergi, energiåtervinning och luftrening, anser rapportskrivarna. I Sverige utgör till exempel området förnyelsebar energi omkring 50 procent av omsättningen inom miljöteknik men bara 5 procent av exporten.

Noteringar: FARFAR:s första möte

Balans berättade i nr 6–7/2006 om planerna på ett forum för före detta medlemmar i FAR och SRS. Initiativtagare till veteranklubben FARFAR är Siv Berlin och Ulf Tidbeck.

Den 9 november har FARFAR sitt första möte som äger rum på FAR SRS kansli i Stockholm.

På mötet kommer FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström att medverka. Han berättar om aktuella branschfrågor.

Det blir också tillfälle att diskutera nästa steg för veteranklubben.

Anmälan sker till <janet.temple@farsrs.se> senast den 1 november.

Södertälje kommun har vunnit pris för ”den bästa förvaltningsberättelsen i årsredovisning för år 2005.” Det var åttonde gången som Öhrlings PricewaterhouseCoopers inbjudit kommuner och landsting till denna tävling. Syftet är enligt ÖPWC bl.a. att den ”ska inspirera och stimulera till fortsatt förnyelse ...”