Innehåll

Balans nr 10 2006

In memoriam: Knut Ranby

Auktoriserade revisorn Knut Ranby, född i Malmö och bosatt i Saltsjöbaden, avled den 12 juli några dagar före sin 90-årsdag.

Efter civilekonomexamen och praktik som revisorsassistent blev Knut Ranby auktoriserad revisor. 1946 startade han en egen revisionsbyrå i Stockholm och knöt samtidigt till sig ett antal kvalificerade medarbetare. Byrån, med namnet Revisionsfirman Ranby & Co AB, rönte stort förtroende på marknaden och växte snabbt till en stor revisionsbyrå framförallt genom Knuts insatser och breda kontaktnät. Han öppnade kontor också i Linköping, Östersund och Göteborg och anslöt byrån till den världsomfattande internationella revisionsorganisationen RSM.

Knuts uppdrag var många och kvalificerade och omfattade när hans verksamhets stod på ”topp” ett tiotal börsnoterade företag och omfattande uppdrag i statligt ägda bolag genom revisorskap i Statsföretag.

Knut Ranby hade också en ledande roll vid utformningen av riktlinjer och metoder för granskning av prissättning vid monopolupphandling hos svenska försvarsindustriföretag såsom Saab, Bofors, Kockums, Ericsson m fl. Byrån har sedan dessa haft omfattande uppdrag för Försvarets Materielverk. Dessa uppdrag leddes av Knut ända fram till hans pensionsavgång i mitten av 1980-talet.

För sina insatser för Svenska Staten tilldelades Knut Ranby utmärkelsen Riddare av Vasaordern.

Knuts arbete som revisor präglades mycket påtagligt av integritet, oberoende, gott omdöme, professionalitet och engagemang. Något som kom till tydligt uttryck när Knut på ett berömvärt sätt bevakade samtliga aktieägares intressen i den mycket medialt uppmärksammade ”Kinnevik-affären” i början på 1980-talet.

Knut fokuserade också tidigt på förvaltningsrevision och deltog flitigt och engagerat i den svenska debatten avseende förvaltningsrevisionens innehåll och omfattning under första hälften av 1960-talet. Knuts utgångspunkt och inriktning när det gäller revision skulle knappast ha lämnat utrymme för sådana ”revisionsskandaler” som vi fått uppleva under senare år både internationellt och här i Sverige.

Något annat som präglade Knuts revisionsarbete var ett djupt intresse för den verksamhet som hans klientföretag bedrev, inte minst i tekniskt hänseende. Detta innebar att han skapade mycket gynnsamma förutsättningar för att utforma och inrikta revisionsarbetet på rätt områden. I detta avseende var Knut Ranby en föregångare. Vikten av grundlig kunskap och förståelse för företagens verksamhet har i dag på ett mycket påtagligt sätt kommit till uttryck i den nyligen fastställda nya svenska revisionsstandarden (RS).

Knut var en mycket engagerad, ambitiös och skicklig revisor som framförde väl genomtänkta synpunkter och rekommendationer som uppskattades och hörsammades av hans klientföretag.

Vi som i många år samarbetat med Knut har alltid uppskattat honom som person och kollega. Han var trevlig, generös och en god ledare. Hans arbetssätt och principer präglar på många sätt byråns verksamhet och dess medarbetare även idag och vi har dragit stor nytta av det goda renommé som ”varumärket” Ranby fortfarande har inom svenskt näringsliv och bland revisorer.

Vi saknar det stimulerande samarbete vi haft med Knut som revisor, företagsledare och kollega och önskar honom vila i frid efter ett långt och framgångsrikt liv.

Knut Ranby efterlämnar barnen Anna, Ulla, Johan och Filip med familjer.

Hans Zahlander

Bo Steén

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...