Innehåll

Balans nr 10 2006

Skatt: Lagstiftning anpassad för mellanmjölkens land?

Det är inte svårt att hålla med Albert Einstein när han sa att ”det som är svårast i världen att förstå är inkomstskatten”. Det han med all säkerhet måste ha haft i åtanke när han myntade uttrycket var mer specifikt internprissättning, ett område som nu är mer aktuellt än någonsin.

I juni i år beslutade Sveriges Riksdag att från i januari 2007 ska svenska företag som har transaktioner med utländska företag med vilka de befinner sig i ”ekonomisk intressegemenskap” dokumentera sin internprissättning. Det ska sägas att Sverige relativt sent har sällat sig till den växande skara av länder som infört dokumentationskrav. Skälet till att regler nu kommer motiveras av departementschefen på bland annat följande sätt: ”Om några dokumentationsregler inte införs finns en risk att Sveriges skatteintressen inte på ett adekvat sätt kan hävdas gentemot länder med reglering på området” (Prop. 2005/06:169, s. 102).

Vad som pågår är alltså ett slag om skatteunderlaget. För att det i detta slag ska finnas jämnstarka kombattanter är det viktigt med allmänt accepterade principer som tillfredsställer de inblandade ländernas ambitioner. Detta är inte alltid en enkel uppgift. Uppgiften har sedan länge fullgjorts av OECD:s mycket resonerande skrift med namnet Transfer Pricing Guidelines for Multinationell Enterprises and Tax Administrations (1995).

Vad kommer då den nya lagstiftningen att innebära för svenska företag med verksamhet utomlands om man bortser från en förhoppningsvis reducerad risk för dubbelbeskattning?

Troligtvis två saker: Ökad insyn för Skatteverket och högre konsultarvoden. Kostnadsaspekten kommer alldeles särskilt de små och medelstora företagen att bli varse då inga undantag görs för dem i den nya lagstiftningen, vilket är fallet i många andra länder. Det är en tidskrävande uppgift att sammanställa en internprissättningsdokumentation. En mängd information ska processas. Koncernen och de enskilda bolagen ska kartläggas, funktioner, risker och immateriella tillgångar identifieras, transaktioner beskrivas och jämförbarhetsanalyser utföras. Detta ska dessutom göras mot bakgrund av de principer som finns beskrivna i OECD:s Transfer Pricing Guidelines, vilket är en diger uppgift som nästan aldrig låter sig göras utan experthjälp.

Att dokumentera sig innebär också att Skatteverket får tillgång till information de annars inte skulle haft tillgång till. I propositionen anges till exempel att affärsstrategier tillhör den typ av information som ska inkluderas i dokumentationen, vilket i och för sig är i linje med Transfer Pricing Guidelines. Men, hur många företag har på ett adekvat sätt dokumenterat sina affärsstrategier och hur många vill egentligen avslöja dem för Skatteverket?

Den nya lagen är en ramlagstiftning vilket innebär att den kommer att fyllas ut med hjälp av föreskrifter från Skatteverket. Vi kan se att det finns ett behov av att Skatteverket snarast fyller de hål som i dagsläget är uppenbara. Och det är bråttom. När den här artikeln skrivs (i mitten av september) har Skatteverket ännu inte på allvar inlett arbetet med att ta fram de föreskrifter som de är ålagda att leverera. Hur kommer kvaliteten och rimligheten i föreskrifterna att påverkas av den knappa tid som Skatteverket har till sitt förfogande? Lagstiftningen gäller ju från och med den 1 januari.

I lagstiftningen finns inget krav på att företagen löpande måste skicka in dokumentationen till Skatteverket och det saknas sanktioner i det fall dokumentationen inte skulle finns på plats vid en revision. Risken för att mindre följsamma företag helt kommer att ignorera kraven är uppenbar. Detta har det danska skatteverket fått erfara och man har från 2007 infört sanktioner för de företag som inte uppfyller dokumentationskraven.

Lagtexten i kombination med de allmänt hållna uttalandena i propositionen ger lite vägledning för den koncern som nu står inför uppgiften att dokumentera sina internpriser. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att kraven blivit ”sådär lite lagom”. Tyvärr leder detta lagom till en stor osäkerhet för de företag som berörs av lagstiftningen. Men kanske är detta en lagstiftning som passar oss som bor och verkar i det som Jonas Gardell brukar benämna ”mellanmjölkens land”.

Lars Jernkrok är skattejurist och manager inom Deloittes internprissättningsgrupp i Stockholm och medlem i FAR SRS skattesektion. Olika medlemmar i skattesektionen skriver under denna vinjett.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...