Balans nr 10 2006

Ekonomichef förskingrade – revisorn döms till skadestånd

Båda parterna har överklagat domen om Städkompakt

Städkompakts ekonomichef sitter i fängelse efter att ha förskingrat 20 miljoner kronor. Tingsrätten anser att revisorn från Ernst & Young bör betala 5 miljoner i skadestånd till bolaget eftersom han inte reagerade på varningssignalerna. Båda parterna har överklagat domen.

Stockholms tingsrätt anser inte att revisorns granskning av Städkompakts räkenskaper uppfyllde god revisionssed. Om revisorn hade reagerat när det på papperet välmående bolaget plötsligt fick en betalningsanmärkning skulle ekonomichefens brottsliga verksamhet ha uppdagats tidigare. Det hade minskat den ekonomiska skadan för bolaget. Revisorn ska därför, enligt tingsrättens dom, ersätta sin tidigare klient med 4,7 miljoner kronor plus ränta.

Båda parterna har överklagat domen till hovrätten. Revisorn från Ernst & Young vidhåller att han agerade enligt god revisionssed. Bolaget anser att det utdömda skadeståndet är för lågt och kräver att revisorn betalar drygt 19 miljoner kronor.

När ekonomichefens förskingring uppdagades lämnade Ekobrottsmyndighetens revisor Henrik Lundin in en anmälan mot revisorn till Revisorsnämnden. Anmälan resulterade inte i någon disciplinär åtgärd.

Revisorsnämndens chef Peter Strömberg förklarar att nämnden har högre beviskrav än vad domstolen normalt har i ett tvistemål.

– Jag var inte med på den tiden men enligt akten, som jag läst, bedömdes utredningsmaterialet inte ge tillräckligt stöd för att nämnden skulle kunna konstatera att revisorn brutit mot god revisionssed, säger han.

Han vill inte värdera tingsrättens dom.

– Det är inte min sak. Men de resonemang som rätten för känns inte orimliga, säger Peter Strömberg.

Ekonomichefen förfalskade dokumenten

För drygt fyra år sedan uppdagades det att ekonomichefen, som även var delägare och satt i styrelsen, gått bakom ryggen på de tre andra ägarna. Det var i samband med en offentlig upphandling av städtjänster som det framkom att det på papperet välmående städföretaget hade ett flertal betalningsanmärkningar och betydande skatteskulder. Det visade sig att ekonomichefen systematiskt fifflat med bokföringen samt visat upp förfalskade kopior av olika dokument för styrelsen och revisorn. Det förskingrade beloppet uppgick till mer än 20 miljoner kronor. En stor del av pengarna hade ekonomichefen investerat i USA.

Ekonomichefen dömdes förra året till fyra års fängelse för grov förskingring, bokföringsbrott och urkundsförfalskning. Efter domen har han betalat tillbaka en mindre del av det förskingrade beloppet men största delen är och förblir sannolikt borta.

Många av Städkompakts kunder har som rutin att vart eller vartannat år begära in nya offerter. Företag med ekonomiska problem har svårt att hävda sig. Till följd av skulder och betalningsanmärkningar var det också omöjligt att marknadsföra sig hos nya kunder och att delta i offentliga upphandlingar.

Efter avslöjande tappade Städkompakt en stor del av sina uppdrag och omsättningen rasade från 79 till 30 miljoner kronor. Bolaget tvingades säga upp tio tjänstemän och 90 städare.

Revisorn reagerade inte på betalningsanmärkningen

Bolagets talan i stämningsansökan mot revisorn omfattar åtta olika punkter. Rätten valde att bifalla en av dessa.

Under räkenskapsåret 1999/2000 fick Städkompakt en betalningsanmärkning till följd av obetald skatt. Anmärkningen ledde till att bolagets kreditvärdering sänktes. Revisorn fick genom en av sina medarbetare kännedom om betalningsanmärkningen i december 2000. Ekonomichefen förklarade den missade inbetalningen med att han av misstag skickat beloppet till fel adressat och visade upp ett förfalskat besked om att bolaget inte längre hade någon skuld på sitt skattekonto. Tingsrätten anser dock att revisorn utan tvekan borde ha sett betalningsanmärkningen som en varningssignal, inte som att ekonomichefen var kriminell men att det fanns en brist i bolagets rutiner. Om revisorn hade kontaktat skattemyndigheten för att utreda varför inte någon betalningspåminnelse skickats ut hade det med stor sannolikhet uppdagats att bolagets bokföring av skatter under en lång tid varit grovt missvisande.

Den andra huvudpunkten i målet var frågan om det är förenligt med god revisionssed att enbart granska kopior av utdrag från banken respektive skattemyndigheten. Revisor Ivar Werner vittnade under huvudförhandlingarna till fördel för bolaget. Han anser att en revisor som utgångspunkt för sin revision alltid bör använda sig av orginalbesked från banken. Även Ekobrottsmyndighetens Henrik Lundin tryckte i sin anmälan till Revisorsnämnden på att revisorn inte begärt något besked från banken. Till revisorns fördel vittnade revisorn Leif Lundfors som sitter i Revisorsnämnden. Det finns, enligt honom, inget uttryckligt krav eller praxis att konto- och engagemangsbesked ska inhämtas i original från banken.

Peter Strömberg betonar att Leif Lundfors inte yttrade sig som representant för Revisorsnämnden men håller, i denna fråga, med honom i sak.

– Det finns ingen praxis som säger att revisorn måste inhämta original från banken, om det inte finns något särskilt skäl, säger Peter Strömberg.

Han betonar dock att händelserna utspelade sig innan Enron och de andra bolagsskandalerna. Efter dessa händelser har kraven på revisorerna skärpts. Peter Strömberg kan inte avgöra om revisorns agerande i denna tvist skulle bedömas annorlunda i dag.

Ombud för Städkompakt är advokat Jan Linden på advokatfirman Andemyr Gustafsson Linden HB. Advokat Lars Edlund på G Grönberg Advokatbyrå representerar revisorn. Revisor hos Städkompakt är numera Anna-Maria Elisabeth Simonsson.

Margaretha Levander