Balans nr 10 2006

Kortfattat: Upplysningar från Skatteverket

Den som vill kontrollera ett företags skattekonto kan ringa till Skatteverkets upplysning och ange företagets organisationsnummer. Organisationsnumret kan erhållas från Bolagsverket. Sökningen sker via företagets namn. Uppgifter som man får kännedom om via skattekontot är bl.a. preliminär skatt, inbetalningar av arbetsgivaravgifter, avdrag på skatten och moms.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna – tidningar, radio och TV – ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet Detta innebär att

– vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet)

– tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän m.fl.)

– tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia (meddelarfrihet för tjänstemän m.fl.)

– domstolsförhandlingar är offentliga, liksom beslutande församlingars sammanträden. Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga, bl.a. då de skyddar intressen som gäller rikets säkerhet, rikets centrala finanspolitik, myndigheters verksamhet för inspektion samt intresset att förebygga eller beivra brott.

Källa: <www.regeringen.se>

Städkompakts kritik mot revisorn &amp; domstolens bedömning

1) Revisorn har inte på ett korrekt sätt bildat sig en uppfattning om bolaget.

Tingsrätten uppfattar bolagets talan som att kritiken handlade om att revisorn missbedömde ekonomichefen och risken för att han skulle utnyttja sin ställning. Rätten konstaterar emellertid att en revisor enligt anvisningarna i revisionsprocessen har rätt att utgå från att uppgifter som lämnas är sanna. Revisorn kan därför, enligt rätten, inte kritiseras för att inte ha beaktat risken för förskingring.

– Ej bifall

2) Revisorn har under de år han varit ansvarig för revisionen inte förändrat metoden för revisionen vilket gjorde att den var lätt att förutse för ekonomichefen.

Tingsrätten anser att det är oklart exakt vad bolagets kritik går ut på men konstaterar att revisorns granskning innehöll flera olika moment.

– Ej bifall

3) Som underlag för revisionen har revisorn endast använt sig av kopior av kontoutdrag i stället för att kontrollera direkt med bank och skattemyndighet.

Tingsrätten konstaterar, efter att ha hört vittnen, att det inte är bevisat att revisorn genom att gran ska kopior brustit i fråga om god revisionssed.

– Ej bifall

4) Revisorn har inte kontrollerat innehållet i olika dokument från tredje man.

Tingsrätten gjorde samma bedömning som ovan.

– Ej bifall.

5) Revisorn har inte kritiskt granskat den information han fått från bolaget.

Tingsrätten gjorde samma bedömning som ovan.

– Ej bifall

6) Revisorn har inte beaktat att ekonomichefen ensam disponerade över bola gets bokföring.

Tingsrätten gjorde samma bedömning som ovan.

– Ej bifall

7) Revisorn har inte försäkrat sig om att bolagets interna kontroll fungerat.

Tingsrätten konstaterar att de fyra delägarna arbe tade på ledande befattningar i bolaget och att det inte fanns några samarbetsproblem. För revisorn, och för de tre övriga delägarna, måste därför den interna kontrollen ha framstått som fullt tillfreds ställande.

– Ej bifall.

8) Revisorn kontrollerade inte, trots en betalningsanmärkning, bolagets konto hos skattemyndigheten.

Tingsrätten anser att anmärkningen utan tvekan borde ha tjänat som en varningssignal om att det fanns brister i företags rutiner. Revisorn borde ha tagit kontakt med skattemyndigheten och bland annat kontrollerat varför ingen påminnelse skickats.

– Bifall.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...