Innehåll

Balans nr 10 2006

FAR SRS chefsjurist kommenterar: Domen medför i huvudsak ingen ändring

Frågan om hur långt revisorns ansvar för att upptäcka ekonomisk brottslighet i det reviderade företaget sträcker sig kan alltid diskuteras. Från revisionsbyråbranschens sida brukar det hävdas att revisionen inte har till självständigt syfte att förhindra eller upptäcka förskingringar eller andra oegentligheter. Den nu aktuella domen medför i huvudsak inte heller någon ändring i detta påstående.

Bolaget har framhållit att revisorn brustit i god revisionssed i åtta olika avseenden. I samtliga av dessa avseenden utom ett har tingsrätten avvisat bolagets påståenden. Det som tingsrätten lägger revisorn till last är att han – trots den förklaring som han erhållit från ekonomichefen – inte närmare utrett varför bolaget hamnat i den allvarliga situationen att få en betalningsanmärkning och sin kreditvärdighet kraftigt sänkt.

Av domen framgår emellertid också följande. Med anledning av det inträffade hade bolagets VD skrivit ett brev till bolagets kreditratinginstitut och förklarat att ett missöde inträffat och att skatteskulden hade reglerats, varefter bolagets kreditrating åter höjdes. Enligt revisorn kändes det betryggande att bolagets VD, som dagligen arbetade tillsammans med ekonomichefen, hade verkställt en utredning. Händelseförloppet kring betalningsanmärkningen genomgicks också vid slutrevisionen. Bolagets agerande med anledning av betalningsanmärkningen gjorde att revisorn inte såg någon anledning att ompröva sin riskbedömning. – Som sagt, frågan om hur långt revisorns ansvar sträcker sig för att förhindra eller upptäcka förskingringar kan alltid diskuteras. Det blir nu upp till Svea hovrätt att ta ställning till detta.

I målet har också aktualiserats bl.a. frågan om styrelseledamöternas regressansvar. Revisorn har sålunda fört regresstalan mot de tre övriga styrelseledamöterna och åberopat att de varit vårdslösa i sina funktioner som styrelseledamöter. Vårdslösheten har enligt revisorn bestått i att den faktiska kontrollen och uppföljningen av bolagets bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt inte varit tillfredsställande. Dessa brister har medfört att ekonomichefen under en längre tidsperiod kunnat förskingra avsevärda belopp från bolaget.

I den delen har tingsrätten funnit att det knappast kan läggas de övriga styrelseledamöterna till last som vårdslöshet att de, i likhet med det kvalificerade team revisorer som löpande granskat bolaget, blivit förda bakom ljuset av ekonomichefen. Även de har enligt tingsrätten rätt att utgå från att de handlingar som ekonomichefen visade för dem var äkta och att de uppgifter som han lämnade var riktiga. Revisorns regresstalan har därför inte vunnit tingsrättens bifall.

Urban Engerstedt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...