Innehåll

Balans nr 11 2006

SME/SMP-frågor: Lokalföreningarna – mötesplatsen för den långsiktiga utvecklingen

Jag har varit verksam inom revisionsbranschen sedan 1979 och haft förmånen att uppleva vad man skulle kunna kalla ett ”paradigmskifte”. När jag började min karriär som ”siffergranskare” på en revisionsbyrå i Kristianstad var det räknemaskin, papper och penna som gällde. Risk och väsentlighet var nästan helt okända begrepp, likaså ordet ”redovisningsjäv”. Kunderna fick vad kunderna begärde, revisionsbyrån levererade ”helhetslösningar” och alla var glada och nöjda. Under 1980-talet ”datoriserades” branschen och under 1990-talet fokuserade branschen på ökad kvalité och ökat oberoende, vilket bl.a. fick till följd att byråerna organiserades för att särskilja på revision och redovisning. Revisorns roll förändrades under denna period från att vara ”allmänpraktiserande” till att bli alltmer specialiserad.

De senaste åren har branschen ånyo genomgått stora förändringar vilket främst kan härledas till globala förändringarna men även till det svenska lagstiftningsarbetet. Med anledning härav är det viktigt att branschorganisationen månar om en renodlad revisorsroll bl.a. för att undvika en alltför långtgående ”handräckning” till det allmänna. En branschorganisation ska tillvarata medlemmarnas intressen och bevaka deras behov samt i ett långsiktigt perspektiv skapa tilltro och stabilitet för revisionsbranschen.

En kritisk framgångsfaktor i detta sammanhang är den enskilde medlemmens och dennes arbetsgivares engagemang. Det är viktigt att alla tar ansvar för revisionsbranschens långsiktiga utveckling. I detta sammanhang är lokalföreningsverksamheten en viktig mötesplats.

I lokalföreningen utbyter man erfarenheter, diskuterar branschfrågor och skapar viktiga nätverk mellan medarbetarna på såväl stora som små revisionsbyråer. Det är här man bygger grunden för revisionsbranschens framtid. Åsikter och behov som framkommer kan kanaliseras via det särskilt inrättade Rådet vidare till SME-sektionen, presidiet och styrelsen.

Sverige har idag en ur Europeiskt perspektiv, mycket välutvecklad kvalitetskontroll av revisorer. Till stor del har denna sin grund i de diskussioner och det erfarenhetsutbyte som förekommit inom lokalföreningarna från slutet av 1990-talet fram till idag. Detta är ett bra exempel på den viktiga roll denna verksamhet har för branschens utveckling.

Via lokalföreningarna har FAR SRS en informationskanal som är en viktig grund för organisationens långsiktiga utveckling. Det är här medlemmarnas behov och önskemål framkommer. Genom ett aktivt engagemang inom verksamhet på lokalplanet ges alla medarbetare oavsett byråtillhörighet ett forum i vilket man kan bidra till att utveckla branschen som helhet. Denna möjlighet vill väl ingen missa?

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se