Innehåll

Balans nr 11 2006

Noteringar: Projekt ska effektivisera revision i små och medelstora företag

Inom FAR SRS bedrivs för närvarande ett projekt som syftar till att effektivisera revision i små och medelstora företag (SME) ”Revision i 50/25/50-företag”. Bakgrunden till projektet är att medlemskåren efterfrågar SME-metodik inom ramen för RS, Revisionsstandard i Sverige. FAR SRS har därför beslutat att arbeta fram en sådan metodik.

Projektets mål är att utveckla en metodik som baseras på att klienterna har en datoriserad miljö och använder dagens standardprogram för huvudbok, försystem och en god grundläggande redovisning. De senaste årens utveckling av datorer och program innebär nya möjligheter att analysera en årsredovisning och de bakomliggande filerna.

Man menar att revisorer måste kunna vara säkra på att de mest effektiva metoderna kan tillämpas och att dessa stöds av FAR SRS.

Dagens dataanalysprogram är så användarvänliga att de sannolikt kan behärskas efter en kortare tids utbildning. Inom SME-segmentet är det kreditorer och samhället som är de primära intressenterna av en reviderad årsredovisning. Tack vare datorstödet kan man numera göra fullständiga analyser av konton och verifikat på ett strukturerat sätt i stället för att ta begränsade stickprov. Säkerheten i revisorns uttalanden i revisionsberättelsen ökar därmed.