Innehåll

Balans nr 11 2006

Skatt: En administrativ mardröm!

En del vill sälja dem, andra vill köpa dem. Många har svårt att hålla ordning på dem. De skattemässiga reglerna avseende underskott är omvittnat krångliga. Men ska det verkligen vara så svårt att redovisa underskotten korrekt i deklarationen? Skatteverkets information avseende hur underskott, samt dess begränsningar, ska redovisas i deklarationen är knapphändig och ibland bristfällig. Verkets verkliga syn på detta får den skattskyldige först ta del av i form av ett taxeringsbeslut. Denna informationsobalans kan leda till enkla, administrativa misstag i deklarationen som i sin tur leder till skattetillägg vilket kan vara förödande.

Huvudregeln är att föregående års underskott ska dras av vid taxeringen i den mån det inte finns några begränsningar. I 40 kap. inkomstskattelagen (IL) finns begränsningar som tillämpas vid ägarförändringar samt vid konkurs och ackord i form av beloppsspärr och koncernbidragsspärr. Dessutom finns begränsningar avseende underskott vid fusioner i 37 kap. IL i form av en beloppsspärr och en fusionsspärr. Beloppsspärrarna är definitiva, medan fusionsspärren och koncernbidragsspärren är tidsbegränsade.

Hur ska bolaget då redovisa dessa underskott och begränsningar i deklarationen? Enligt inkomstdeklarationen för aktiebolag (INK2) för tax 2006 ska outnyttjat underskott från tidigare år redovisas vid kod 809. Vid den efterföljande koden 609 ska reduceringar göras med anledning av ägarförändring och ackord. Vidare finns följande information att tillgå i Skatteverkets broschyr ”Dags att deklarera – Näringsverksamhet med årsbokslut”:

”Outnyttjat underskott från tidigare år, dvs. underskott enligt kod 809, kan på grund av ägarförändring under beskattningsåret falla bort eller begränsas.”

”Underskott som faller bort på grund av begränsningar redovisas som tillkommande post under kod 641.”

Skatteverket i Stockholm har under ett par taxeringsår genomfört riktade kontroller avseende begränsningar av underskott, främst med sikte på ägarförändringar. Verket har i dessa beslut under det senaste taxeringsåret lämnat sin syn på hur man anser att underskotten ska redovisas i deklarationen.

”Vid kommande års taxeringar ska alltid det totala outnyttjade underskottet tas upp vid kod 809 på blankett INK 2, dvs. även den del som spärras av den s.k. koncernbidragsspärren eller fusionsspärren. Därefter reduceras underskottet vid kod 641 med så stor del som inte får utnyttjas det året med hänsyn till bestämmelserna i 40 kap. 18–19 §§ IL/37 kap. 24–25 §§ IL. Den del av årets underskott som fallit bort med anledning av beloppsspärren ska inte tas med vid nästa års taxering.”

Detta innebär att ett aktiebolag snart kan ha både ett nytt underskott, fusionsspärrade underskott samt koncernbidragsspärrade underskott som outnyttjat underskott från tidigare år vid kod 809. Att hålla ordning på underskotten är något som har blivit allt mer komplicerat.

Att de skattskyldiga först får informationen om verkets syn på hur underskotten ska redovisas vid ett beslut kan även få en annan intressant konsekvens. Nämligen när Skatteverket ökar den del av ett underskott som omfattas av beloppsspärren med anledning av en ägarförändring. Den som känner till Skatteverkets syn torde ha reducerat outnyttjat underskott från tidigare år, dels med den beloppsspärrade delen, dels med koncernbidragsspärren-delen av underskottet och kommer därför inte att påföras skattetillägg vid en ändrad taxering. Inget avdrag har alltså gjorts för underskott som omfattas av ägarförändringen varför det inte finns något skatteundandragande eller ökat underskott av näringsverksamhet. Medan den som inte känner till verkets syn troligtvis bara reducerar underskottet med beloppsspärren. När Skatteverket sedan reducerar underskottet med en större beloppsspärr kommer underskottet av näringsverksamhet att minska eller så ökar överskottet. En minskning av underskott eller ett skatteundandragande kan föranleda skattetillägg om Skatteverket anser att bolaget lämnat en oriktig uppgift.

För att underlätta för de skattskyldiga att göra rätt från början borde alla få ta del av Skatteverkets information om hur underskotten, och dess begränsningar, ska redovisas innan deklarationen lämnas och inte i form av ett taxeringsbeslut!

Daniel Bruhn är skattejurist och arbetar på BDO Skatt. Han är medlem i FAR SRS skattesektion. Olika medlemmar i skattesektionen skriver under denna vinjett.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...