Innehåll

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2006:28

Förlängd frist för uppköpsprospekt (MAN – Scania)

Uttalande 2006:30

Eventuell fusion (Opica – Capio)

Uttalande 2006:31

Valberednings sammansättning (Cevian – Volvo)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR SRS ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Finansdepartementet (Ds 2006:15)

Intern styrning och kontroll i staten – Förslag till ett gemensamt ramverk

FAR SRS avstår från att yttra sig.

Till Skatteverket

(Dnr 131 489744-06/111) Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) och konsekvensanalys enligt förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor

FAR SRS tillstyrker förslaget till föreskrifter.

Yttrandet har avgivits FAR SRS skattekommitté

Till Finansdepartementet

(SOU 2006:35) Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande Värdepapper och kontrolluppgifter

FAR SRS avstyrker förslaget. Skälen till FAR SRS:s ställningstagande:

Regeringen har i sina kommittédirektiv (Del 2004:105) uttalat följande, s. 217:

”Det är uppenbart att den nuvarande skyldigheten för deklaranterna att själva uppge anskaffningsutgifter och beräkna kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av värdepapper är förenad med betydande problem...”

Läs remissvaret i sin helhet på <http:www.far.se>

Yttrandet har avgivits FAR SRS skattekommitté

To International Accounting Standards Board

Exposure Draft of proposed Amendments to IAS 23 Borrowing Costs

FAR SRS welcomes the ambition to achieve convergence between u.s. GAAP and IFRS with respect to accounting for borrowing costs. However, FAR SRS does not support the proposed amendments to IAS 23 as currently set out in the ED. FAR SRS’ main arguments are described in further detail in appendix 1.

For further information please visit <http:www.far.se>

The statement has been prepared by FAR SRS7 Accounting Practices Committee

To International Accounting Standards Committee Foundation

Draft Due Process Handbook for the IFRIC

FAR SRS supports the proposal that the primary role of the IFRIC is to apply a principlebased apporach in interpreting IFRS. FAR SRS therefore supports the position taken in paragraphs 6–8 of the the draft Handbook and agrees that IFRIC should look to develop principlebased interpretations and not seek to create an extensive rule-oriented environment in providing ”interpretive guidance”

For further information please visit <http:www.far.se>

The statement has been prepared by FAR SRS’ Accounting Practices Committee