Innehåll

Balans nr 12 2006

SME/SMP-frågor: Brister i revisionen! Fel kunder?

I den perfekta av världar planerar revisorerna genomförandet av revisionsuppdragen i god tid och tar under löpande år in SIE4-filer från redovisningsansvariga för att följa verksamheten. Bokslutsrevisionerna påbörjas i nära anslutning till aktuella bokslutsdagar och årsredovisningarna erhålls för revision senast sex veckor före bolagsstämmorna.

I denna perfekta värld kan revisorerna i lugn och ro granska årsredovisningarna och i föreskriven tid avge revisionsberättelserna till bolagsstämmorna. Då övervägande delen av de svenska aktiebolagen har bokslut 31 december medför detta att revisorerna inte har speciellt mycket att göra efter den 30 juni. Eftersom bolagen haft sina stämmor och skickat in årsredovisningarna till Bolagsverket tar revisorerna semester den 1 juli. Men nu lever vi tyvärr inte i denna perfekta värld ...

Bolagsverket har sammanställt statistik som baseras på de årsredovisningar som ingivits under 2005 (283 627 st.) och jag blir betänksam när jag tar del av statistiken. Sammanställningen visar de mest förekommande bristerna och dessa har till största delen karaktären ”slarvfel”, typ felaktiga datum, avsaknad av underskrifter o.d. Många årsredovisningar färdigställs i ”elfte timman” med följden att bolagsstämman inte kan avhållas inom föreskriven tid. Revisorernas tid för att genomföra revisionen och avge revisionsberättelsen blir i praktiken därför begränsad.

Att årsredovisningen överlämnas till revisorn efter föreskriven tid (sex veckor före bolagsstämman) ska naturligtvis inte medföra en mindre kvalitativ revision men statistiken talar sitt tydliga språk.

Statistiken visar bl.a.

  • 2 483 fall där datum för bolagsstämman är tidigare än när revisionsberättelsen har lämnats.

  • 1 575 fall där det saknas revisionsberättelse.

  • 1 372 fall där revisionspåteckning saknas.

Det finns inget försvar för dessa brister men en tänkbar förklaring kan vara att revisorerna sätter för stort fokus på kundernas ”väl” och inte orkar stå emot påtryckningar inför hotet om höga förseningsavgifter.

Vi kan endast komma till rätta med detta problem genom att stärka vår integritet och värna om vår yrkesetik. Det är dags att ”sätta ned foten” och visa vem som bestämmer! Kanske är det dags att se över sin kundstock. Sannolikt är det inte någon tillfällighet att det så gott som alltid är samma kunder som lämnar in sina handlingar i ”elfte timman”. Inte sällan klagar de på arvodet och de lovar alltid att det ska bli bättre nästa år. Är det dessa kunder man ska jobba med? Varför inte lägga kraft och energi på annat håll! På bolag som respekterar revisorns yrkesroll. På bolag som eftersträvar att följa lagar och regler. Dessa finner du i din befintliga kundstock, var så säker!

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se