Innehåll

Balans nr 2 2006

Debatt. Vad gör FAR för små- och medelstora företag?

Hans Sjölund:

Åter har FAR genomfört förändringar och anpassningar till den internationella världen. Denna gång onödigt fort och fel.

FAR-meddelandet den 14 december 2005 påbjuder att den nya utformningen av revisionsberättelserna ska gälla för dem som avlämnas från 1 januari 2006. De seriösa programföretagen har naturligtvis anpassat sina mallar efter detta och till dryga kostnader distribuerat nyheterna till revisorerna i landet. Detta trots att FAR:s skrivning ger sken av att det bara är obetydliga ändringar. FAR glömde dessvärre bort att meddela att ordet bolagsstämma skulle bytas mot årsstämma vilket nu kommer att medföra ännu en fördyrande uppdatering av mallarna.

Det är lämpligt att FAR intar en mer restriktiv hållning när det gäller att skapa onödiga kostnader för sina medlemmar och slutar upp att i tid och otid genomföra betydelselösa ändringar som dessutom ska genomföras på kort tid. En bättre skrivning vore att ”ändringen skall gälla så snart detta kan ske utan extra kostnader, dock senast ett år efter publiceringen av meddelandet”.

Av hänsyn till dem som läser våra revisionsberättelser är det dessutom självklart att standardtexten inte ska uppdateras med obetydligheter. Förändrade ordval skapar ett behov av förklaring för läsaren och osäkerhet om vad vi revisorer gör. Jag har nu anpassat min mall för revisionsberättelsen och bytt bolagsstämma mot årsstämma och dessutom tagit bort ordet därmed. Dessa ändringar är motiverade, lätta att tolka och får slå igenom i sinom tid.

Men – när jag skulle ersätta orden ”i rimlig grad” med orden ”med hög men inte absolut säkerhet” så uppstod problem. Av FAR-meddelandet framgår att ”den ändrade ordalydelsen är inte avsedd att vara någon ändring i sak beträffande den grund som revisorn har för sina uttalanden vid en revision”. Men – jämför texterna nedan:

Ny text:

”att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att”

Nuvarande text:

”att i rimlig grad försäkra mig om att”

Det första påståendet tolkas av en normalbegåvad läsare som något betydligt säkrare än det andra. Den gamla skrivningen gör det dessutom möjligt att i små företag avstå från de överdrifter som kan uppkomma vid en bokstavstolkning av RS (Revisionsstandard i Sverige). Överdrifterna är det som så starkt kritiserats av både Svenskt Näringsliv och oss SME-revisorer.

Seriösa småföretagsrevisorer har inte och kommer inte att kunna skaffa sig någon ”hög men inte absolut säkerhet” i våra påståenden inom en rimlig budget i företag som saknar system för intern kontroll. Glöm aldrig att de internationella texterna förutsätter minst 50 personer i företagen och möjlighet till interna kontroller genom arbetsfördelning!

Jag avstår därför ifrån att införa den nya texten innan FAR tagit sitt ansvar och skapat en av både småföretagsrevisorerna och företagen accepterad tolkning av RS för svenska SME.

Auktor revisor Hans Sjölund är verksam vid egen byrå.