Innehåll

Balans nr 2 2006

Debatt. Vad gör FAR för små- och medelstora företag?

Hans Sjölund:

Åter har FAR genomfört förändringar och anpassningar till den internationella världen. Denna gång onödigt fort och fel.

FAR-meddelandet den 14 december 2005 påbjuder att den nya utformningen av revisionsberättelserna ska gälla för dem som avlämnas från 1 januari 2006. De seriösa programföretagen har naturligtvis anpassat sina mallar efter detta och till dryga kostnader distribuerat nyheterna till revisorerna i landet. Detta trots att FAR:s skrivning ger sken av att det bara är obetydliga ändringar. FAR glömde dessvärre bort att meddela att ordet bolagsstämma skulle bytas mot årsstämma vilket nu kommer att medföra ännu en fördyrande uppdatering av mallarna.

Det är lämpligt att FAR intar en mer restriktiv hållning när det gäller att skapa onödiga kostnader för sina medlemmar och slutar upp att i tid och otid genomföra betydelselösa ändringar som dessutom ska genomföras på kort tid. En bättre skrivning vore att ”ändringen skall gälla så snart detta kan ske utan extra kostnader, dock senast ett år efter publiceringen av meddelandet”.

Av hänsyn till dem som läser våra revisionsberättelser är det dessutom självklart att standardtexten inte ska uppdateras med obetydligheter. Förändrade ordval skapar ett behov av förklaring för läsaren och osäkerhet om vad vi revisorer gör. Jag har nu anpassat min mall för revisionsberättelsen och bytt bolagsstämma mot årsstämma och dessutom tagit bort ordet därmed. Dessa ändringar är motiverade, lätta att tolka och får slå igenom i sinom tid.

Men – när jag skulle ersätta orden ”i rimlig grad” med orden ”med hög men inte absolut säkerhet” så uppstod problem. Av FAR-meddelandet framgår att ”den ändrade ordalydelsen är inte avsedd att vara någon ändring i sak beträffande den grund som revisorn har för sina uttalanden vid en revision”. Men – jämför texterna nedan:

Ny text:

”att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att”

Nuvarande text:

”att i rimlig grad försäkra mig om att”

Det första påståendet tolkas av en normalbegåvad läsare som något betydligt säkrare än det andra. Den gamla skrivningen gör det dessutom möjligt att i små företag avstå från de överdrifter som kan uppkomma vid en bokstavstolkning av RS (Revisionsstandard i Sverige). Överdrifterna är det som så starkt kritiserats av både Svenskt Näringsliv och oss SME-revisorer.

Seriösa småföretagsrevisorer har inte och kommer inte att kunna skaffa sig någon ”hög men inte absolut säkerhet” i våra påståenden inom en rimlig budget i företag som saknar system för intern kontroll. Glöm aldrig att de internationella texterna förutsätter minst 50 personer i företagen och möjlighet till interna kontroller genom arbetsfördelning!

Jag avstår därför ifrån att införa den nya texten innan FAR tagit sitt ansvar och skapat en av både småföretagsrevisorerna och företagen accepterad tolkning av RS för svenska SME.

Auktor revisor Hans Sjölund är verksam vid egen byrå.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...