Innehåll

Balans nr 3 2006

Noteringar: Kombiuppdrag tillåts bara i de minsta företagen

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det fr.o.m. den 1 januari 2007 inte längre ska vara tillåtet för en revisionsbyrå att biträda större företag, som är revisionsklienter, med bokföringstjänster (kombiuppdrag).

– Det känns, trots allt, som en framgång att regeringen lyssnat på behovet av att anpassa jävsreglerna till de minsta företagens situation, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR. För de små företagen hade det blivit onödigt omständligt och dyrt att anlita en firma för revision och en annan för bokföringstjänster.

De nya reglerna tar sikte på alla bokföringstjänster till större företag inklusive biträde vid upprättande av årsredovisning eller koncernredovisning.

– Revisionsrådgivningen påverkas däremot inte, säger Dan Brännström. Det innebär att revisorn även fortsättningsvis kan lämna sådana råd angående bl.a. klientens redovisning som föranleds av iakttagelser vid granskningen, även när det handlar om större företag. Det är det handgripliga biträdet som förbjuds.

När lagrådsremissen talar om större företag handlar det om aktiebolag och andra bokföringsskyldiga som ska ha en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Denna gräns tar sikte på företag med ca 40 mkr i balansomslutning, eller företag med fler än 200 anställda, eller om företagets aktier är noterade vid en börs. Till större företag räknas även flertalet finansiella företag.

I en annan lagrådsremiss om förenklade redovisningsregler föreslås dock nya gränsvärden för när ett företag ska ha en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Om mer än ett av följande kriterier uppfylls ska företaget ha en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen:

  • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren upp gått till fler än 50,

  • Balansomslutningen för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har uppgått till mer än 25 mkr,

  • Intäkterna har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 mkr.

Kravet på en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor med avlagd revisorsexamen föreslås även gälla moderföretag i en koncern som uppfyller mer än ett av de nämnda kriterierna liksom – precis som tidigare – börsnoterade företag. De nya gränsvärdena föreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2007, dock med vissa övergångsregler.

– Detta innebär att de nya reglerna om förbud mot kom biuppdrag kommer att träffa färre företag. Istället för 4,5 % av aktiebolagen (ca 12 500) kommer det att handla om 3,1 % (ca 8 600), säger Dan Brännström.

Förbudet mot kombiuppdrag tar sikte på de större företagen därför att de bedöms vara av allmänt intresse. Begreppet ”företag av allmänt intresse” förekommer i det nya revisorsdirektivet (EU:s åttonde bolagsrättsliga direktiv) och har där en stor betydelse, bl.a. vad gäller krav på revisionsutskott och revisorsrotation.

– Vi har fått signaler från regeringen som innebär att man vid bedömning av revisorsdirektivets bestämmelser kan göra en annan definition av ”företag av allmänt intresse”. Det är bra, för det borde handla om betydligt större företag än de som träffas av de nya jävsreglerna, påpekar Dan Brännström.

Ett gemensamt administrativt kansli har inrättas för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och dess fem självregleringsorgan.

Anna-Carin Holmqvist-Larsson har utsetts till chef för det nya kansliet.

Normbildningen bedrivs självständigt i följande sakorgan inom föreningen.

  • Kollegiet för svensk bolagsstyrning – Förvaltning av bolagsstyrningskoden)

  • Näringslivets Börskommitté (NBK) – Regler för aktiemarknaden

  • Aktiemarknadsnämnden – Uttalanden om god sed på aktiemarknaden

  • Redovisningsrådet – Information och utta landen om redovisningsregler, IAS, IFRS

  • Övervakningspanelen – Övervakning av att de noterade företagens årsredovisningar överensstämmer med lag och god sed

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...