Balans nr 3 2006

Noteringar: JA – till ny organisation!

SRS och FAR halvvägs mot samgående

Med acklamation sa SRS extra stämma den 2 februari i Stockholm ja till samgåendet mellan FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS. Beslutet fattades utan att rösträkning behövde tas till. Nästa gång SRS-medlemmarna har tillfälle att säga sin mening om det planerade samgåendet är på årsmötet den 7 april i Göteborg. Enligt stadgarna måste beslutet som möjliggör ett samgående med FAR slås fast på två stämmor med minst två tredjedels majoritet.

SRS:s styrelseordförande Per-Olof Andersson höll ett längre inledningsanförande i vilket han presenterade sin positiva syn på samgåendet och sin övertygelse att samgåendet borgar för fortsatt stöd för småbyråer. Därefter svarade styrelsen på frågor och synpunkter om samgåendet. Per-Olof Andersson pekade bland annat på att den nya organisationen ska ”vara organiserad med utgångspunkt i att revisionsbyråbranschen består av både små och stora revisionsföretag...”, vilket är den exakta ordalydelsen i den nya organisationens stadgar. Han förklarade också att en SME-SMP sektion är på gång i den nya organisationen.

Vissa av de närvarande drygt 100 SRS-medlemmarna reagerade mot den omständighet att ingen rösträkning skedde. ”Nu vet vi inte hur stor andel som är för”, beklagade sig någon som var övertygad om att en kvalificerad majoritet hade röstat ja om tillfälle givits.

Kritik – inte nödvändigtvis mot samgåendet men bland annat mot strukturen på den nya organisationen – har i första hand framförts av 3 av SRS:s 14 lokalavdelningar. Björn Svensson, Linköping, var en av dem som företrädde denna falang på stämman.

– Medlemmarna behöver rådrum, sa han och efterfrågade mer information om samgåendet samt en konsekvens analys.

Under informationspunkten framgick att kärnfrågan för de närvarande medlemmarna var huruvida den nya organisationen kommer att kunna ge samma stöd till små revisionsbyråer som SRS hittills gjort.

– Vi är konkurrenskraftiga gentemot större byråer på grund av stödet från SRS, menade Marianne Sandberg från Linköping.

– Poängen är att vi lär av varandra, sa FAR:s generalsekreterare Dan Bränn ström och förklarade att många FAR-MEDLEMMAR menar att SRS behövs i en ny stark organisation ”eftersom SRS är så bra på Småföretagarfrågor ”.

Gunilla Svedberg från Kinna fick stora applåder när hon påpekade att en organisation är så stark som dess medlemmar:

– Vi i SRS är inga menlösa stackare som låter oss fösas runt. Vi kan göra samma nytta i en ny organisation. Låt oss inte se FAR:or och SRS:or – utan [att vi alla är] revisorer!

Hon fortsatte:

– Vissa känner oro för att [formellt] SRS upplöses och FAR får nya stadgar. Men, om FAR tror att allt blir som förut så har man helt fel, sa Gunilla Svedberg och gjorde klart att hon och andra engagerade SRS-medlemmar kommer att fortsätta påverka i den nya organisationen.

Från SRS:s styrelses sida påpekade man att enligt planerna så kommer FAR:s kretsar att uppgå i SRS:s lokalavdelningar. De senare är betydligt större och mer aktiva än de förra.

– SRF [Sveriges Redovisningskonsulters förbund] växer lavinartat, FAR är en stark organisation, men framtiden för SRS [som enskild organisation] är osäker, sa Per-Olof Andersson och för klarade att antalet medlemmar minskat något. Han berättade vidare att han själv från början var emot ett samgående men att han under resans gång ändrat ståndpunkt.

Tillsammans med FAR kommer vi att klara oss bra. De mindre byråerna och den lokala verksamheten kommer att få stöd och medlemsnyttan säkras.

Elisabeth Precht

10 februari sa även FAR:s extrastämma ja

Den 10 februari sa FAR:s extrastämma enhälligt ja till ett förslag om stadgar för den sammanslagna branschorganisationen.

Samtliga närvarande var positiva till samgåendet. Dock framfördes några synpunkter angående den nya organisationen. Christina Gabrielsson, auktoriserad revisor från Lund och dubbelansluten i FAR och SRS, betonade vikten av att småbyråerna inte hamnar i skuggan av storbyråerna.

– Många SRS:are är positiva till samgåendet, men är rädda att ”försvinna”, sa Christina Gabrielsson.

Hon framhöll vidare att den service SRS ger idag är mycket viktig för de små byråerna.

– Vad finns det för garantier för att det som fungerar så bra i SRS inte försvinner?, undrade hon.

FAR:s ordförande, Lars Träff, menade att den nya organisationen självklart ska företräda alla medlemmars intressen – stora byråer som små byråer.

– Vilka motiv skulle det finnas för FAR att först gå ihop med SRS och sedan ta bort de delar av SRS som fungerar bra?, sa han.

FAR kommer att hålla en andra extrastämma i april.

Om allt går enligt planerna ska den nya branschorganisationen börja verka från den 1 september 2006.