Innehåll

Balans nr 3 2006

Den växande ideella sektorn: Mer pengar ger fler fel på skatten

Skatteverket i Uppsala har de senaste åren gjort riktade kontroller mot idrottsföreningar i Mälardalsregionen. En mängd felaktigheter har upptäckts, både inom elitidrottsklubbar och inom den så kallade breddidrotten där verksamheten helt eller delvis är ideell.

De vanligaste felaktigheterna inom breddidrotten är att klubbarna betalar ut kostnadsersättningar istället för löner till spelare och tränare för att på det sättet undgå att betala arbetsgivaravgifter och andra avgifter/skatter. Men det handlar även om utbetalning av svarta löner, oredovisade gåvor som inte är avsedda för den ideella verksamheten och olika typer av förmåner som inte har redovisats korrekt. Inom elitidrotten handlar de upptäckta felaktigheterna främst om svarta löner, gåvor som inte har redovisats samt felaktigheter i samband med att klubbarna köper eller hyr spelare.

Sven-Åke Ny, skatterevisor på Skatteverket i Uppsala, konstaterar att det har skett en förändring inom idrottsrörelsen de senaste tio åren, framför allt inom breddidrotten.

– Det handlar om helt andra pengar än tidigare. Både spelare och tränare får högre ersättningar idag och klubbarna måste hitta på sätt att kunna betala vad de vill ha, säger Sven-Åke Ny.

Han tillägger att detta främst gäller lagidrotter som fotboll och hockey. Är felen medvetna eller omedvetna?

– Både och. På elitnivå vet man vad som gäller. Men inom breddidrotten handlar det delvis om okunskap. Man har svårt att se sin arbetsgivarroll – man upplever sig inte som arbetsgivare utan verksamheten upplevs som rakt igenom ideell, säger Sven-Åke Ny.

Ideell verksamhet är inte skattepliktig. En förening kan dock bedriva både skattefri ideell verksamhet och skattepliktig näringsverksamhet, exempelvis i form av rörelseverksamhet, vilket är fallet i flera av de granskade idrottsklubbarna.

Skatteverket i Uppsala har under de senaste åren genomfört revisioner i totalt ett 50-tal idrottsföreningar i Mälardalsregionen.

– Tyvärr har vi fått föreslå ändringar i 85 procent av fallen, säger Sven-Åke Ny.

Han tillägger dock att det har gjorts ett urval när det gäller vilka föreningar som har granskats, exempelvis sådana som inte lämnat kontrolluppgifter till skattemyndigheten. Resultatet ska därför inte tolkas som att 85 procent av samtliga idrottsklubbar slarvar eller fuskar med redovisningen av sin verksamhet.

En faktor som sannolikt bidrar till att det uppstår felaktigheter i redovisningen är att det ofta är hög omsättning på folk i klubbarnas styrelser. Sven-Åke Ny menar också att det många gånger finns en samordningsproblematik i idrottsföreningar med flera olika sektioner, exempelvis bandy, fotboll och hockey, som var och en har sin egen styrelse.

– Över dessa styrelser finns en huvudstyrelse som har huvudansvaret, men som inte alltid känner till vad som gjorts i de olika sektionerna. Man bör ha en bättre koll uppifrån, säger Sven-Åke Ny.

Bakgrunden till att Skatteverket i Uppsala beslutade att specialgranska idrottsrörelsen är att man hade upptäckt att det endast var runt 20 procent av fotbollsklubbarna i regionen som lämnade in kontrolluppgifter till skattemyndigheten. Enligt Skatteverket fanns det skäl att misstänka att det var en högre andel av föreningarna som enligt skattelagstiftningen var skyldiga att lämna kontrolluppgifter. Enligt lagstiftningen ska en ideell förening, exempelvis en idrottsförening, som har betalat ut ersättning eller lämnat en förmån som uppgår till 100 kronor eller mer till en person, lämna kontrolluppgift till Skatteverket.

På frågan om huruvida felaktigheterna är typiska för idrottsrörelsen svarar Sven-Åke Ny att i den mån det är så, beror det sannolikt på mängden pengar som är i omlopp.

– Det finns generellt mer pengar i idrottsklubbar än i andra ideella föreningar, säger han.

Huvudregeln är att en ideell förening är skattskyldig enligt samma allmänna regler som andra juridiska personer. Från huvudregeln om skattskyldighet finns undantag.

För vidare information se

<www.skatteverket.se>

Pernilla Halling