Balans nr 3 2006

Debatt: FAR:s generalsekreterare svarar Hans Sjölund:

Detta gör FAR för små och medelstora företag!

Först och främst vill jag tacka Hans Sjölund för synpunkterna (debattartikel i Balans nr 2/2006) på de uppdaterade mallarna för revisionsberättelser. Det är mycket värdefullt att kommentarer och förslag torgförs och Balans är ett utmärkt forum för debatten om yrkesfrågor. Utan debatt och utbyte av idéer får vi inte dynamik och energi i utvecklingsarbetet.

Hans Sjölund nämner i sin artikel att han har problem med att FAR har ersatt ”i rimlig grad” med ”hög men inte absolut säkerhet” i mallarna för revisionsberättelser. Innan jag kommenterar förändringen vill jag påminna om att den nya ordalydelsen inte är avsedd att ”höja ribban” för revisionsinsatsen en endaste millimeter. Den aktuella meningen i revisionsberättelsen lyder från och med 1 januari 2006 enligt följande:

”... Det innebär att jag (vi) planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig (oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.”

Den internationella förebilden talar om reasonable assurance. Det kan säkert finnas olika uppfattningar om hur detta begrepp ska översättas. Jag har förstått att andra länder också har brottats med frågan. I Norge har man valt att i revisionsberättelsen tala om betryggande sikkerhet medan man i Danmark talar om hoj grad af sikkerhed.

När FAR:s revisionskommitté bestämde sig för alternativet ”hög men inte absolut säkerhet” ville man markera att en revision ger en annan säkerhet än den som en översiktlig granskning leder till. I det svenska ramverket för bestyrkandeuppdrag, som remissbehandlades under 2005, och som återfinns i FAR:s Samlingsvolym del 2 framgår att en revision ger en ”hög men inte absolut säkerhet” samtidigt som en översiktlig granskning ger en ”begränsad säkerhet” (limited assurance).

Det är lätt att hålla med om att uttrycken ”i rimlig grad” och ”begränsad säkerhet” hade kommit att ligga för nära varandra, även om revisorn vid en översiktlig granskning rapporterar genom ett negativt uttalande. Detta hade i sin tur kunnat skapa onödig osäkerhet om vad revisorns olika uppdrag innebär för revisionens alla intressenter.

Med respekt för de problem som en översättning alltid innebär anser jag ändå att vi nu har fått en tydlig och bra distinktion mellan en revision och en översiktlig granskning.

Sedan kan jag inte låta bli att kommentera den fråga som finns i rubriken till Hans Sjölunds artikel, nämligen ”Vad gör FAR för små och medelstora företag?”.

Risken är uppenbar att man inför en sådan fråga intar en försvarsställning och utan självkritik räknar upp allt som FAR gör som kan ha bäring på de små företagen. Men detta ger mig ett tillfälle att nämna några aktuella FAR-insatser och -initiativ med inriktning på mindre företag.

Det är svårt att inte börja med frågan om revisionsplikten. Den är alltid med på agendan, inte minst i kontakterna med regeringen. En näraliggande fråga handlar om kombiuppdragen där både FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS enträget arbetat för att de mindre företagen skulle undantas från en skärpning av jävsbestämmelserna. Av allt att döma ser det ut som att vi – trots de skärpningar som nu föreslås – har haft en stor framgång i våra ansträngningar.

FAR:s styrelse har nyligen initierat ett arbete som tar sikte på att identifiera förenklingsförslag för de mindre företagen. I första hand ska förenklingarna avse områden som redovisning, beskattning och bolagsrätt. Här kan revisionsbyråbranschen med stor trovärdighet bidra till att minska de små företagens administrativa börda. Avsikten är att FAR löpande ska kunna förse regeringen och olika myndigheter med genomtänkta och konkreta förbättringsförslag.

När det gäller förenklingsarbete är BFN:s arbete med att ta fram redovisningspaket för olika kategorier av företag av största betydelse. FAR följer därför detta arbete och kommer att lämna synpunkter efter hand som tillfälle ges.

I webbenkäten till FAR:s medlemmar som genomfördes för drygt ett år sedan framkom önskemål om ytterligare stöd i form av verktyg och mallar. Detta har resulterat i att FAR Förlag nu i ökad utsträckning lägger in mallar och praktiska tips i sina produkter.

En annan viktig support till alla som arbetar med små företag är de utbildningsinsatser som sker i IREV:s regi. På senare tid har IREV vinnlagt sig om att erbjuda utbildning också på mindre orter för att bättre möta behoven av uppdatering. En nyligen genomförd rekrytering av en före detta auktoriserad revisor med inriktning på just mindre företag stärker också IREV:s möjligheter att utveckla kurser som vänder sig till revisorer och specialister inom det aktuella segmentet.

FAR:s lokala aktiviteter genom kretsarna har en stor betydelse för erfarenhetsutbytet och kompetensutvecklingen. Här kan vi glädjande konstatera att aktivitetsnivån tilltar och att alltfler upptäcker värdet av att testa sina egna erfarenheter och tankar på kollegor i liknande situation.

Jag vill avsluta med att säga att allt kan bli bättre. FAR:s styrelse har också fattat beslutet att det ska göras mer för att möta behoven inom segmentet för små företag, bl.a. genom en resursförstärkning på kansliet. Genom ett samgående med Svenska Revisorsamfundet SRS får vi därför en mycket välkommen förstärkning. Det kan bli riktigt bra!

Dan Brännström är generalsekreterare i FAR

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...