Balans nr 3 2006

Aktuell information från FAR

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2005:52

Aktiegåva till anställda (OMX)

Uttalande 2006:01

Prospekt vid offentligt bud (AcandoFrontec – Resco)

Uttalande 2006:02

God sed vid beslut om byte av marknadsplats (Stille)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida <http://www.far.se >

Till Redovisningsrådets Akutgrupp

Utkast till uttalande om ”Redovisning av eget kapital i koncerner”

FAR tillstyrker Akutgruppens uttalande, men ger med nedanstående kommentarer exempel på ytterligare områden som borde ha behandlats under överväganden. Inom ramen för den föreslagna uppdelningen av eget kapital menar FAR att eget-kapital-delen av obeskattade reserver och återköp/försäljning av egna aktier skall redovisas mot balanserade vinstmedel.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté

Till Redovisningsrådets Akutgrupp

Utkast till uttalande om ”Redovisning av aktuariella vinster och förluster”

FAR avstyrker Akutgruppens uttalande.

Akutgruppen anger i sina överväganden att den särskilda löneskatten inte ingår i definitionen av aktuariella vinster och förluster i IAS 19, och att särskild löneskatt därför alltid skall redovisas i resultaträkningen även när aktuariella vinster och förluster redovisats mot eget kapital. FAR:s uppfattning är att definitionen i IAS 19 inte klart och entydigt ger det besked som Akutgruppen lämnar.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté

Till Finansdepartementet

Fi2005/6327 Promemoria om inlösen av minoritetsaktier i försäkringsbolag

FAR tillstyrker förslaget till ändringar av försäkringsrörelselagen. Yttrandet har avgivits av FAR :s Referensgrupp för finansiella företag

To IFAC

Att. IPSAS Technical Director

Exposure Drafts 25 – Equal Authority of paragraphs in IPSASs, 26 – Improvements to International Public Sector Accounting Standards, 27 – Presentation of Budget Information in Financial Statements and 28 – Disclosure of Financial Information about the General Government Sector (GGS).

FAR does not have any comment on ED 25 – Equal Authority of paragraphs in IPSASs. On ED – 26 Improvements to International Public Sector Accounting Standards FAR has the following comments.

Generally, FARS Public Sector Committee is positive to the efforts on revising existing IPSASs with regard to existing IASs.

Läs remissvaret i sin helhet på < http://www.far.se >

Yttrandet har avgivits av FAR:s Public Sector Committee