Balans nr 4 2006

Revision: Vad säger RS om granskningen av den tryckta årsredovisningen?

Det förekommer frågor och diskussion om omfattningen av revisorns granskning av den tryckta årsredovisningen. En tryckt årsredovisning innehåller normalt mer information än den som krävs i den lagstadgade årsredovisningen.

Årsredovisningen enligt årsredovisningslagen

Av 2 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:554) (ÅRL) framgår att en årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse samt i vissa fall beroende på företagets storlek även en finansieringsanalys. 2 och 3 §§ behandlar årsredovisningens förhållande till överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild.

RS behandlar primärt den lagstadgade revisionen av den lagstadgade årsredovisningen.

”Annan information” i ett tryckt dokument som benämns ”årsredovisning”

Företag offentliggör ofta ett tryckt dokument som benämns ”årsredovisning” men som innehåller information utöver den som ÅRL kräver. Det vill säga annan ekonomisk och icke-ekonomisk information än den som återges i den lagstadgade årsredovisningens delar enligt ovan.

Vad säger RS om hur revisorn beaktar den information som tillkommer i ett sådant tryckt dokument? Svaret finns i RS 720 ”Annan information i dokument som innehåller en reviderad årsredovisning”. Standarden ger sådan tillkommande annan ekonomisk och icke-ekonomisk information beteckningen ”annan information” och exemplifierar den i punkt 5 SE. Nedan beskrivs innehållet i RS 720 översiktligt.

Syftet med RS 720 och standardens grundläggande krav

Standardens syfte är att lägga fast standarder för och ge vägledning om hur revisorn beaktar ”annan information” som han eller hon inte är skyldig att uttala sig om i revisionsberättelsen men som finns i ett dokument som innehåller en reviderad årsredovisning.

Standarden säger att revisorn behöver beakta sådan ”annan information” när han eller hon lämnar sin revisionsberättelse om årsredovisningen. Detta eftersom den reviderade årsredovisningens trovärdighet kan undergrävas av eventuella oförenligheter mellan den reviderade årsredovisningen och ”annan information”. Vidare sägs att när ”annan information” motsäger information som finns i den reviderade årsredovisningen föreligger det en ”väsentlig oförenlighet”. En väsentlig oförenlighet kan väcka tvivel om de slutsatser som dragits av de tidigare inhämtade revisionsbevisen och kanske om grunden för uttalandena i revisionsberättelsen.

Standardens grundläggande krav finns i dess punkt 2 som säger att revisorn ska läsa ”annan information” för att identifiera väsentliga oförenligheter jämfört med den reviderade årsredovisningen.

Revisorns ansvar enligt RS omfattar informationen i den lagstadgade årsredovisningen. Men ansvaret omfattar alltså inte att särskilt fastställa att annan ekonomisk och icke-ekonomisk information, som därutöver lämnas i ett tryckt dokument, som sådan är rätt angiven.

Tillgång till ”annan information”

En förutsättning för att en revisor ska kunna uppfylla standardens krav är att han eller hon får tillgång till ”annan information” i rätt tid. Standarden konstaterar att revisorn därför behöver komma överens med företaget på lämpligt sätt om detta. Standarden behandlar också revisorns åtgärder när ”annan information” blir tillgänglig först efter revisionsberättelsens datum.

Standardens grundläggande krav mynnar ut i krav på åtgärder från revisorns sida i de fall läsningen av ”annan information” påvisat väsentliga oförenligheter eller väsentliga felaktigheter i faktaåtergivningen.

Väsentliga oförenligheter

Om revisorn identifierar en väsentlig oförenlighet vid läsningen av ”annan information”, ska han eller hon avgöra om den reviderade årsredovisningen eller ”annan information” behöver ändras.

Om revisorn därvid anser att det är nödvändigt att ändra i den reviderade årsredovisningen och företaget vägrar att göra ändringen anger standarden att revisorn ska uttala sig i revisionsberättelsen med reservation eller uttala en avvikande mening (jfr terminologin enligt RS 709).

Om revisorn i stället anser att det är i ”annan information” som ändring behöver göras och företaget vägrar att göra ändringen ska revisorn överväga att ta in en särskild upplysning i revisionsberättelsen som beskriver den väsentliga oförenligheten eller vidta andra åtgärder. Vilka sådana åtgärder är får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Väsentliga felaktigheter i faktaåtergivningen

När revisorn läser ”annan information” med syftet att identifiera väsentliga oförenligheter, kan han eller hon bli medveten om att denna information verkar innehålla en väsentlig felaktighet i faktaåtergivningen. Revisorn ska enligt standarden i så fall primärt diskutera frågan med företaget. Och eventuellt vidta andra angivna åtgärder beroende på resultatet av denna diskussion.

Annan rapportering från företaget i ett tryckt dokument som benämns ”årsredovisning”

RS 720 omfattar per definition inte sådan rapportering från företaget som grundar sig på något annat definierat regelverk än ÅRL och som ett företag kan välja att publicera i ett tryckt dokument som benämns ”årsredovisning”. För en sådan rapportering gäller i stället den revisorsgranskning som är bestämd i det aktuella regelverket. Ett exempel på detta är den separata rapportering från företaget som regelverket Svensk kod för bolagsstyrning kan föranleda.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare, FAR. lars-gunnar.larsson@far.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...