Balans nr 4 2006

Revision: Vad säger RS om granskningen av den tryckta årsredovisningen?

Det förekommer frågor och diskussion om omfattningen av revisorns granskning av den tryckta årsredovisningen. En tryckt årsredovisning innehåller normalt mer information än den som krävs i den lagstadgade årsredovisningen.

Årsredovisningen enligt årsredovisningslagen

Av 2 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:554) (ÅRL) framgår att en årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse samt i vissa fall beroende på företagets storlek även en finansieringsanalys. 2 och 3 §§ behandlar årsredovisningens förhållande till överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild.

RS behandlar primärt den lagstadgade revisionen av den lagstadgade årsredovisningen.

”Annan information” i ett tryckt dokument som benämns ”årsredovisning”

Företag offentliggör ofta ett tryckt dokument som benämns ”årsredovisning” men som innehåller information utöver den som ÅRL kräver. Det vill säga annan ekonomisk och icke-ekonomisk information än den som återges i den lagstadgade årsredovisningens delar enligt ovan.

Vad säger RS om hur revisorn beaktar den information som tillkommer i ett sådant tryckt dokument? Svaret finns i RS 720 ”Annan information i dokument som innehåller en reviderad årsredovisning”. Standarden ger sådan tillkommande annan ekonomisk och icke-ekonomisk information beteckningen ”annan information” och exemplifierar den i punkt 5 SE. Nedan beskrivs innehållet i RS 720 översiktligt.

Syftet med RS 720 och standardens grundläggande krav

Standardens syfte är att lägga fast standarder för och ge vägledning om hur revisorn beaktar ”annan information” som han eller hon inte är skyldig att uttala sig om i revisionsberättelsen men som finns i ett dokument som innehåller en reviderad årsredovisning.

Standarden säger att revisorn behöver beakta sådan ”annan information” när han eller hon lämnar sin revisionsberättelse om årsredovisningen. Detta eftersom den reviderade årsredovisningens trovärdighet kan undergrävas av eventuella oförenligheter mellan den reviderade årsredovisningen och ”annan information”. Vidare sägs att när ”annan information” motsäger information som finns i den reviderade årsredovisningen föreligger det en ”väsentlig oförenlighet”. En väsentlig oförenlighet kan väcka tvivel om de slutsatser som dragits av de tidigare inhämtade revisionsbevisen och kanske om grunden för uttalandena i revisionsberättelsen.

Standardens grundläggande krav finns i dess punkt 2 som säger att revisorn ska läsa ”annan information” för att identifiera väsentliga oförenligheter jämfört med den reviderade årsredovisningen.

Revisorns ansvar enligt RS omfattar informationen i den lagstadgade årsredovisningen. Men ansvaret omfattar alltså inte att särskilt fastställa att annan ekonomisk och icke-ekonomisk information, som därutöver lämnas i ett tryckt dokument, som sådan är rätt angiven.

Tillgång till ”annan information”

En förutsättning för att en revisor ska kunna uppfylla standardens krav är att han eller hon får tillgång till ”annan information” i rätt tid. Standarden konstaterar att revisorn därför behöver komma överens med företaget på lämpligt sätt om detta. Standarden behandlar också revisorns åtgärder när ”annan information” blir tillgänglig först efter revisionsberättelsens datum.

Standardens grundläggande krav mynnar ut i krav på åtgärder från revisorns sida i de fall läsningen av ”annan information” påvisat väsentliga oförenligheter eller väsentliga felaktigheter i faktaåtergivningen.

Väsentliga oförenligheter

Om revisorn identifierar en väsentlig oförenlighet vid läsningen av ”annan information”, ska han eller hon avgöra om den reviderade årsredovisningen eller ”annan information” behöver ändras.

Om revisorn därvid anser att det är nödvändigt att ändra i den reviderade årsredovisningen och företaget vägrar att göra ändringen anger standarden att revisorn ska uttala sig i revisionsberättelsen med reservation eller uttala en avvikande mening (jfr terminologin enligt RS 709).

Om revisorn i stället anser att det är i ”annan information” som ändring behöver göras och företaget vägrar att göra ändringen ska revisorn överväga att ta in en särskild upplysning i revisionsberättelsen som beskriver den väsentliga oförenligheten eller vidta andra åtgärder. Vilka sådana åtgärder är får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Väsentliga felaktigheter i faktaåtergivningen

När revisorn läser ”annan information” med syftet att identifiera väsentliga oförenligheter, kan han eller hon bli medveten om att denna information verkar innehålla en väsentlig felaktighet i faktaåtergivningen. Revisorn ska enligt standarden i så fall primärt diskutera frågan med företaget. Och eventuellt vidta andra angivna åtgärder beroende på resultatet av denna diskussion.

Annan rapportering från företaget i ett tryckt dokument som benämns ”årsredovisning”

RS 720 omfattar per definition inte sådan rapportering från företaget som grundar sig på något annat definierat regelverk än ÅRL och som ett företag kan välja att publicera i ett tryckt dokument som benämns ”årsredovisning”. För en sådan rapportering gäller i stället den revisorsgranskning som är bestämd i det aktuella regelverket. Ett exempel på detta är den separata rapportering från företaget som regelverket Svensk kod för bolagsstyrning kan föranleda.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare, FAR. lars-gunnar.larsson@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...