Innehåll

Balans nr 4 2006

Kortfattat: Proposition om förenklingar

Regeringens förslag till förenklade redovisningsregler m.m. (prop. 2005/06:116) handlar bl.a. om gränsvärden, dvs. avgränsningar mellan olika storlekar på företag. Man förslår en viss samordning av dessa gränsvärden (se nästa sida). Dessutom, förklarar justitieminister Thomas Bodström i inledningen till propositionen, ”... mer komplicerade bestämmelser blir tillämpliga endast på större företag”.

Förslaget – som är tänkt att träda ikraft 1 januari 2007 – bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna. Enligt riksdagens preliminära planering kommer frågan att behandlas och beslutas den 17 maj 2006.

Propositionen innebär att bestämmelserna om vem som är bokföringsskyldig i huvudsak förblir oförändrade.

En nyhet är att alla som är bokföringsskyldiga ska avsluta med årsredovisning eller årsbokslut. Dock i förenklad form för de minsta företagen. I propositionen sägs att Skatteverket och Bokföringsnämnden (BFN) gemensamt ska ta fram riktlinjer för detta förenklade bokslut som utan justeringar eller tillägg ska kunna användas i både bokföring och deklaration.

Redan idag beskriver BFN i ett nyligen publicerat utkast till vägledning om redovisning i enskild näringsverksamhet, formen för det förenklade årsbokslutet.

Regeringen anser att endast börsnoterade bolag samt s.k. finansiella holdingföretag ska vara skyldiga att upprätta delårsrapporter. Här hade FAR men även Riksbanken föreslagit att även större onoterade företag skulle upprätta delårsrapporter. Ett krav som man inte fick gehör för.

Beträffande revisionsplikten så föreslås inga förändringar. Regeringen meddelar dock att man har för avsikt att tillsätta en utredare som ska ”ta fram förslag om genomförande av ett nytt åttonde bolagsrättsligt EG-direktiv om revisorer och revision. Avsikten är att utredaren skall få till uppgift att överväga hur revisionsplikten bör vara utformad i framtiden”.

Regeringen låter också meddela att regler för stiftelser och ideella föreningar ska ses över.

Beträffande gränsvärde för stiftelser så har en översyn inletts, som ska redovisas senast 31 oktober 2006. Ett förslag gällande redovisning etc. i ideella föreningar kommer så småningom.

Bokslutsföretag är aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra juridiska personer med begränsat ägaransvar för företags åtaganden. Hit hör också företag som omsätter mer än 20 prisbasbelopp (cirka 800 000 kronor) samt moderföretag i koncerner.

Ett förenklat årsbokslut ska främst innehålla resultaträkning och balansräkning.

Gällande lagar och regler

Förslag enligt Prop. 2005/06:116

Bok­för­ings­skyl­dig­het ideella föreningar m.fl.1

Om värdet av tillgångar överstiger 30 prisbasbelopp, dvs. ca 1,2 milj. kronor.

Om tillgångarna överstiger 1,5 milj. kronor.

Den löpande bokföringen

Ej bokslutsföretag2 kan använda kontantmetoden, dvs. vänta med att bokföra affärshändelser tills dess betalning sker.

Kontantmetoden får tillämpas under löpande år men inte i bokslutet av alla företag som inte behöver upprätta årsredovisning samt vars årliga omsättning uppgår till högsta 3 milj. kronor.

Redovisning av gåvor till ringa värde i form av t.ex. kläder

Värdet av gåvorna ska bokföras vid mottagandet (BFNAR 2002:10).

Undantagsbestämmelse i BFL som gör det möjligt att ta emot vissa slags gåvor utan att direkt bokföra dessa

Skyldighet avsluta den löpande bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning

Vissa enskilda näringsidkare, ideella föreningar och trossamfund samt handelsbolag där delägare är juridiska personer, behöver ej upprätta årsbokslut eller årsredovisning. Detta gäller om verksamheten omsätter mindre än 20 prisbasbelopp, dvs. cirka 800 000 kronor.

Alla bokföringsskyldiga företag ska avsluta med årsredovisning eller årsbokslut. Företag med en nettoomsättning om högst 3 milj. kronor får upprätta årsbokslut i förenklad form3.

Gränsvärden för årsredovisning

Aktiebolag och ekonomiska föreningar har årsredovisningsplikt. Övriga företag ska upprätta årsredovisning ifall fler än 10 anställda/mer än 24 milj. i balansomslutning eller 200/1 000 (då mer utförlig info krävs).

Aktiebolag och ekonomiska föreningar har årsredovisningsplikt. Övriga ska upprätta årsredovisning om två eller tre kriterier uppfylls: 50>anställda, 25>milj. balansomslutning och 50>milj. nettoomsättning.

Koncerner

10/24- och 200/1 000-regeln har gällt för icke-finansiella företag skyldighet att upprätta koncernredovisning respektive finansieringsanalys, etc.

Delas in i två kategorier: Större respektive mindre koncerner. Gränsvärdet blir samma som för krav att upprätta årsredovisning enligt ÅRL (se ovan).

Delårsrapport

200/1 000-företag samt börsbolag måste upprätta delårsrapport.

Börsnoterade och finansiella företag ska upprätta delårsrapport.

Godkänd och auktoriserad revisor

Alltid i AB. I icke-AB går gränsen vid årsredovisningskrav. I ekonmiska föreningar krävs kvalificerad revisor endast om Länsstyrelsen beslutat detta.

Alltid i AB. Större företag som inte är AB ska ha kvalificerad revisor med revisorsexamen (se kriterier ovan). Bostadsrättsföreningar, m.fl. andra ekonomiska föreningar ska följa samma regler som större företag.

De nya gränsvärden som regeringen föreslår i proposition 2005/06:116 innebär enligt regeringens egna beräkningar att en viss minskning av andelen aktiebolag som är skyldiga att utse auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen (från 4,4 % av samtliga aktiebolag till 3,1 %). Förändringen skulle få liknande effekter för ekonomiska föreningar (från cirka 1 % av samtliga ekonomiska föreningar till 0,5 %) och bli mer påtaglig när det gäller handelsbolag (från 1,4 % till 0,1 %). En del av handelsbolagen som faller nedanför gränsvärdet kommer dock ändå att bli skyldiga att utse kvalificerad revisor till följd av ägarstrukturen.