Innehåll

Balans nr 5 2006

Hur skulle du agera? Kan du svaret?

De som skrev revisorsexamen i december 2005 fick frågan (här i kortad form) om vilka tjänster en revisor får biträda en revisionskund med. ”En stor del av tentanderna har klarat frågan mycket bra”, skriver Revisorsnämnden i sin kommentar. Kan du svaret? Du kan testa dina kunskaper ytterligare på <www.revisorsnamnden.se>.

Uppdraget som revisor i Boklunds Antikvariat AB är ett nytt uppdrag för den revisionsbyrå där du arbetar. Den tidigare revisorn, som varit företagets revisor sedan starten, har nyligen gått i pension. Vid ett av dina första möten med företagsledningen berättar Karin Boklund-Persson att familjen alltid varit mycket nöjd med den gamle revisorn och den hjälp han lämnat företaget och att de nu förväntar sig samma tjänster från dig.

Du får veta av Karin att hon sköter grundbokföringen och registrerar in den i ett bokföringsprogram. Avstämningar av balanskonton och upprättande av de månatliga skattedeklarationerna har hon aldrig gjort själv utan den tidigare revisorn bistod henne med den hjälpen varje månad. Den tidigare revisorn biträdde även företaget vid upprättandet av årsbokslutet och årsredovisningen samt upprättade självdeklarationer för både företaget, syskonen Boklund och deras respektive familjemedlemmar.

Karin visar dig även ett brev som företaget erhållit från Skatteverket samma dag med frågor rörande företagets senast inlämnade självdeklaration. Karin frågar dig om du skulle kunna vara behjälplig med att skriva ett svar på Skatteverkets frågor.

A) Vad blir ditt svar till Karin vad du som revisor i företaget kan biträda med avseende:

  • månatlig avstämning av balanskonton

  • upprättande av årsbokslut och årsredovisning

  • upprättande av företagets månatliga skattedeklarationer, självdeklaration samt syskonen Boklunds och deras respektive familjemedlemmars självdeklarationer

  • besvarandet av frågan från Skatteverket rörande företagets självdeklaration.

B) Blir det någon skillnad om det istället är kollegor till dig på revisions byrån som utför ovanstående tjänster i A-uppgiften?

Rätt svar enligt Revisorsnämnden

A) de regler som är aktuella i det här fallet och som måste följas är bestämmelserna om jäv i 10 kap. 16–17 §§ aktiebolagslagen samt revisorslagens regler om opartiskhet och självständighet i 20–21 §§. Enligt jävsreglerna i aktiebolagslagen får en revisor inte biträda vid företagets bokföring eller medelsförvaltning eller kontroll däröver.

Månatlig avstämning av balanskonton

Att biträda vid avstämningen av balanskonton vid varje månadsskifte kan inte anses vara en del av revisionen och är inte förenligt med jävsreglerna i aktiebolagslagen.

Upprättande av årsbokslut och årsredovisning

Att biträda vid upprättande av årsbokslut och årsredovisning är inte förenligt med jävsreglerna i aktiebolagslagen då detta innebär att jag biträder vid bolagets bokföring.

Deklarationer

Vad gäller upprättandet av månatliga skattedeklarationer och självdeklarationer för företaget, syskonen Boklund och deras respektive familjemedlemmar kan jag åta mig att göra dessa om jag anser mig besitta den kompetens som krävs samt om jag efter en prövning enligt analysmodellen kommer fram till att det inte skulle rubba förtroendet för min opartiskhet och självständighet som revisor. Klienterna ska informeras om att det är dessa som primärt har ansvaret för att respektive deklarationer är riktiga. Se vidare uttalande från FAR:s etikkommitté ”Biträdes ansvar vid upprättande av självdeklaration”.

Skatteverkets fråga

Jag kan även biträda företaget med att besvara frågan från Skatteverket rörande företagets självdeklaration om jag, precis som gäller vid upprättande av självdeklarationen, besitter den kompetens som krävs samt efter en bedömning enligt analysmodellen kommer fram till att det inte rubbar förtroendet för min opartiskhet och självständighet som revisor.

B) en kollega till mig på revisionsbyrån utan anknytning till revisionsuppdraget kan biträda vid upprättandet av årsbokslut och årsredovisning samt vara behjälplig vid avstämningar av konton i balansräkningen. En förutsättning är att kollegan inte är överordnad mig. Innan uppdraget accepteras ska en bedömning enligt analysmodellen göras av framförallt självgranskningshotet. I praxis accepteras biträde under vissa förutsättningar. Bokslutsbiträdet innebär att revisionsbyrån endast tillhandahåller tekniska och rutinmässiga uppgifter vid boksluts- och årsredovisningsupprättandet samt rådgivande information om alternativa redovisningssätt. Det är företaget självt som tar beslut om hur poster ska konteras och klassificeras. Vad gäller upprättande av självdeklarationer och hjälp vid formulering av svar på Skatteverkets frågor avseende företagets självdeklaration är svaret det samma som i a)-uppgiften.

Fotnot: Uppgift från Revisorsexamen del II, december 2005.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...