Innehåll

Balans nr 5 2006

Europafrågor: Lättare utföra tjänster i annat EU-land

För att minska byråkratin men även risken för så kallad social dumpning har EU-kommissionen presenterat en ”Vägledning för utstationering av arbetstagare inom ramen för tillhandahållande av tjänster”. Den ska ge svar på frågor som kan uppkomma när arbetstagare från ett EU-land arbetar i ett annat EU-land. Vägledningen ska fungera som hjälp för företag som stationerar personal i andra EU-länder. Tanken är att företag som tillhandahåller tjänster i hela EU ska möta färre hinder, mindre pappersexercis och snabbare förfaranden. Företagen ska kunna få information om vad som krävs av dem när de skickar ut arbetstagare och de ska även få tillgång till information om löner och arbetsförhållanden i det nya landet. Dessutom kommer EU-kommissionen att hjälpa medlemsstaterna att mer effektivt utbyta information och förbättra administrativt samarbete. Det var vid toppmötet i slutet av mars som EU:s stats- och regeringschefer enades om att ”den inre marknaden för tjänster måste bli fullständigt operativ, alltmedan man bevarar den europeiska sociala modellen”.

EU:s utstationeringsdirektiv ska garantera utstationerad arbetskraft samma arbets- och anställningsvillkor som andra arbetstagare i det EU- eller EES-land där de arbetar.

Det är den mottagande medlemsstaten som har skyldighet att se till att de arbetsförhållanden som anges i direktivet om utstationering faktiskt tillämpas på arbetstagare som är utstationerade på deras territorium.

Utstationerad arbetstagare är en arbetstagare som vanligtvis arbetar i ett annat land, men som under en begränsad tid arbetar i Sverige. Med utstationering menas följande tre situationer:

  • när en arbetsgivare för egen räkning och under egen ledning sänder arbetstagare till Sverige enligt avtal som arbetsgivaren har ingått med den i Sverige verksamma mottagaren av tjänsterna,

  • när en arbetsgivare sänder arbetstagare till Sverige till en arbetsplats eller till ett företag som tillhör koncernen, eller

  • när en arbetsgivare som hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till förfogande sänder arbetstagare till ett användarföretag som är etablerat i Sverige eller som bedriver verksamhet här. Under utstationeringen ska det råda ett anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbetsmiljöverket är Sveriges förbindelsekontor för bestämmelserna om utstationering och de informerar därför om de arbets- och anställningsvillkor som gäller vid utstationering till Sverige. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida <www.posting.se>.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...