Innehåll

Intresset växer för revision i offentlig sektor

Spelreglerna är inte sällan annorlunda i den offentliga sektorn jämfört med den privata. Ett faktum som Gunilla Werner Carlsson och hennes kollegor i FAR:s Referensgrupp för offentlig sektor inte alltid har haft så lätt att nå ut med. Men tiderna förändras. Revision i bl.a. kommuner och landsting håller stegvis på att bli allt mer synlig.

Nyligen kunde Sveriges Radio berätta att tre av de fem revisorer som granskat Heby kommuns ekonomi för 2005 inte vill ge kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Oberoende av hur den aktuella kommunens ekonomi ser ut så låter det – för lekmän – som att kvalificerade revisorer varit i farten. För den insatte råder det dock ingen tvekan om att revisorerna är politiker, med mer eller mindre kvalificerad kunskap i revision.

Förvånande?

Välkommen till Gunilla Werner Carlssons värld, dvs. revision av den offentliga sektorn. Här är spelreglerna inte sällan annorlunda jämfört med den privata sektorn. Något som Gunilla Werner Carlsson, auktor revisor hos KPMG i Stockholm, säger att det emellanåt historiskt sett har varit svårt att få gehör för t.o.m. inom revisionsbyråbranschen. Sedan år 2000 är hon ordförande i FAR:s Referensgrupp för offentlig sektor.

Revision i offentlig sektor har stegvis blivit allt mer synlig. Orsakerna till detta är enligt Gunilla Werner Carlsson flera.

– För det första har revision i den offentliga sektorn uppmärksammats mer utomlands, bl.a. beroende på ökat fokus på effektivt utnyttjande av skattebetalarnas pengar. Dessutom vill fler och fler stater få sina statliga räkenskaper vidimerade.

– Titta på EU-kommissionen. Numera följer man mycket tydligare upp att medlen används som avsett. Och för detta behövs ett regelverk och en revisionsinsats.

– Allt sedan referensgruppens tillkomst har vi av och till försökt väcka frågan om hur internationella strömningar kom mer att påverka revisionen av den svenska offentliga sektorn, förklarar Gunilla Werner Carlsson.

Den svenska offentliga sektorn är dock i mångt och mycket annorlunda jämfört med många andra länder. Det gäller exempelvis kommuner och landstings självbestämmande.

Hon berättar om SAI dvs. Supreme Audit Institutions, som för svensk del är Riksrevisionen (RR). RR svarar för revision inom den statliga sektorn. I kommuner och landsting utförs revisionen däremot av revisorer valda av fullmäktige bland dess ledamöter.

– Revisorerna i kommuner och lands ting biträds på egen önskan av revisorer från revisorsprofessionen eller kommunernas egna revisionskontor, förklarar Gunilla Werner Carlsson.

Yrkesrevisorer som arbetar som sakkunniga inom kommunal revision har sedan år 2000 sin egen intresseorganisation – SKY-REV; Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer. Föreningen certifierar kommunala revisorer. 210 av 350 medlemmar har idag sådant certifikat.

Gunilla Werner Carlsson hoppas att FAR och SKYREV ska kunna enas om vad man exempelvis avser när man använder begreppet ”god revisionssed” inom den kommunala sektorn.

– Det är angeläget att det inte finns oklar heter, säger hon och tillägger att fler och fler revisionsbyråer visar intresse för denna sektor.

Referensgruppen för offentlig sektor ger FAR:s styrelse förslag till remissvar på nationella och internationella skrivelser av olika slag. Vilka är då de stora framtidsfrågorna?

– Inom den privata sektorn finns regel verket RS [Revisionsstandard i Sverige, reds. anm.]. Inom den statliga sektorn håller Riksrevisionen på att skriva om sin vägledning för årlig revision inom den statliga sek torn. Vi vet inte hur denna kommer att se ut. Men det är viktigt att hitta gemensamma nämnare, säger Gunilla Werner Carlsson.

Hon hoppas att den nya vägledningen är kopplad till RS och berättar att på det internationella planet så har IFAC (International Federation of Accountants) och INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) kommit överens om att i ISA (International Standards on Auditing) där det inte finns ett uttalat särskilt public sectorperspective så ska ISA:n gälla i så väl privat som offentlig sektor. Hon konstaterar samtidigt att den ISA-text som FAR hittills översatt och infogat i RS bara gäller den privata sektorn.

Elisabeth Precht