Innehåll

Balans nr 5 2006

Aktuell information från FAR

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida <www.far.se>

Till Finansdepartementet

Fi2005/6495 Promemoria om nya kapitaltäckningsregler

Kommentarer avseende förslag till lag om kapitaltäckning och stora exponeringar:

I förslaget till 1 kap. i § 5 st. anges definitionen av ett finansiellt holdingföretag. Det noteras att hänvisningen till lag om finansiella konglomerat angivits som 1 kap. 3 § 3. Hänvisningen borde vara till 1 kap. 2 § 3.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s Referensgrupp för finansiella företag

Till Finansdepartementet

SOU 2005:99 Vissa företagsskattefrågor

FAR tillstyrker förslaget med de justeringar som anges (nedan) beträffande beskattning av byggnadsrörelse och avdrag för förluster vid likvidation och konkurs.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s Skattekommitté