Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Noteringar: FI övervakar att marknadsplatserna övervakar

Enligt ett förslag från Finansdepartementet blir Finansinspektionen (FI) den myndighet som ansvarar för redovisningstillsyn av noterade bolag. Samtidigt lagfästs dock att marknadsplatserna, dvs. Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market och Aktietorget, ska sköta den löpande övervakningen. Det är med andra ord börserna som bär ansvaret för kontrollen av att emittenterna upprättar efterfrågade finansiella rapporter.

Dessa kan i sin tur välja att använda egna modeller för detta eller exempelvis Övervakningspanelen som Stockholmsbörsen gör redan idag. ”Det föreslagna systemet liknar på många sätt den självreglering som bedrivs av bl.a. Övervakningspanelen ...” anser FI som åläggs att ta fram föreskrifter om hur marknadsplatsernas övervakningsfunktion ska utföras.

Finansinspektionen ser flera fördelar med förslaget bl.a. att redovisningstillsynen i större utsträckning kommer att genomföras på samma sätt på de tre marknadsplatserna. Detta ger större tydlighet och förutsägbarhet menar FI som anser att detta gynnar alla parter. FI pekar också på det faktum att förslaget leder till en harmonisering inom EU (förslaget är föranlett av EU:s Öppenhetsdirektiv som bl.a. kräver att noterade bolag offentliggör årsredovisning, halvårsrapport och kvartalsrapport inom vissa tidsfrister).

– FI kommer att stämma av tillsynsbeslut inom CESR (en samarbetsorganisation för EU:s tillsynsmyndigheter på värdepappersområdet), förklarar Jenny Tiger redovisningsexpert på redovisningsenheten hos FI och tillägger att samordningen inom Europa är bra dels för tilltron till regelverken och därmed marknaderna, dels för att EU lättare ska nå framgångar i diskussioner med amerikanska SEC (Securities and Exchange Commission) om harmonisering av regelverken.

Men ökar inte administrationen och krånglet?

– Det blir en större administrativ börda för marknadsplatserna och kanske också delvis för bolagen. Men förhoppningsvis får investerarna bättre information, säger Jenny Tiger. Hon tror att kostnaderna för den ökade administrationen i slutändan kommer att få betalas av emittenterna.

Förslaget (DS 2006:6) är ute på remiss fram till 11 augusti. Därefter räknar finansdepartementet med att en lagrådsremiss ska kunna presenteras i september/oktober (här spelar valutgången en avgörande roll). Hålls detta tidsschema så kan en proposition komma vid årsskiftet och – i enlighet med liggande förslag – lagen träda i kraft 1 april 2007.