Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Noteringar: Investerare tar råd av FN

FN har tillsammans med 50 av världens största institutionella investerare – som totalt förvaltar 4.000 miljarder dollar – förhandlat fram The Principles for Responsible Investment (PRI), dvs. ansvarsfulla investeringar. Riktlinjerna presenterade av FN:s generalsekreterare Kofi Annan på New York Stock Exhange i slutet av april i år.

PRI består av sex principer:

  • Att integrera miljömässiga och sociala aspekter samt ägarstyrning i den finansiella analysen och beslutsprocessen.

  • Att vara en aktiv ägare och införliva miljömässiga och sociala aspekter samt ägarstyrning i ägarpolicyn och arbetssättet.

  • Att verka för en ökad nivå av öppenhet kring miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter för de företag företaget investerar i.

  • Att aktivt arbeta för att PRI ska implementeras inomfinansbranschen.

  • Att samarbeta för att implementeringen av principerna ska bli så effektiv som möjligt.

  • Att rapportera de åtgärder som vidtas för att implementera PRI i verksamheten.

Allt fler förvaltare och institutionella placerare gör bedömningen att frågor om portföljbolagens hantering av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning kan påverka värdeutvecklingen i fonderna man förvaltar, säger Lars-Olle Larsson, specialistrevisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm.

Han menar att det numera finns en insikt att dessa aspekter ”ökar möjligheten till långsiktigt god avkastning, samtidigt som riskerna vid investeringar minskar”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...