Balans nr 6–7 2006

Samgåendet FAR och SRS: Vad ska FAR-SRS heta? – extrastämma i augusti beslutar

Nya kansliet får nya funktioner

Efter besluten att FAR och SRS går samman håller en ny revisorsorganisation på att växa fram. Det är meningen att den nya organisationen ska finnas på plats 1 september. Namn och ny styrelse kommer att slås fast på en extrastämma i Stockholm den 21 augusti.

Att fastställa det nya och utvidgade kansliets funktioner är ett led i denna process. Flera nya tjänster kommer att tillsättas. Vid denna tidnings pressläggning var det inte klart vilka personer som kommer att tillträda dessa tjänster. Det gäller bl.a. helt nya tjänster som informationschef samt ansvarig för större projekt inom organisationen. Klart var dock att Martin Johansson, vd för SRS, tackat nej till att bli del av den nya revisorsorganisationen.

Den som blir lokalföreningarnas kontaktperson på kansliet är bestämt. Det blir Karin Pellegrini som redan tidigare haft denna uppgift inom FAR. Chefen för den nyinrättade revisionsavdelningen har också utsetts. Det blir Lennart Iredahl som hittills varit anställd av både FAR och SRS med ansvar för kvalitetskontroll. Dessutom har ansvarig för SME/SMP-frågor utnämnts.

Vad förväntar du dig av den nya revisorsorganisationen?

Thomas Andersson, godkänd revisor, Deloitte i Karlstad

Jag hoppas att den nya organisationen tar åt sig av SRS:s kunskap om och service till småbyråer. SRS har t.ex. givit ut mallar och förslag på hur man kan handla i olika situationer. Exemplevis vid granskning av kassaregister finns en checklista som man kan utgå ifrån.

Charlotte Bouvin, auktor revisor, Ernst & Young i Sundsvall

Jag förväntar mig att det ska bli en starkare organisation med ökade möjligheter att påverka de politiska besluten, exempelvis vad avser revisionsplikten. Jag tror också att det blir en organisation som tar hänsyn till och arbetar på ett bra sätt för både de som jobbar med små och med stora kunder.

Matthias Vidh, godkänd revisor, Mapema Revisionsbyrå i Sollentuna

Jag förväntar mig mycket, bl.a. att det ska finnas någon på kansliet som kan hjälpa oss på små byråer i vårt dagliga arbete. Det kan exempelvis gälla revisorsfrågor eller kontakt med en jurist. Jag förväntar mig också att organisationen aktivt ska lobba för branschen både i Sverige och internationellt.

Ann-Lis Lexryd, godkänd revisor, Lundabygdens revisionsbyrå i Staffanstorp

Jag hoppas att SRS:s lokala verksamhet ska fortsätta som tidigare. Vi har exempelvis haft 2–3 seminarier under höst och vår. Och jag hoppas att vi som jobbar med småföretag ska få samma information som förut. Vi har kunnat ringa eller mejla frågor, t.ex. hur man utformar avvikande revisionsberättelser.

Ulf Hedström, skattekonsult, Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Göteborg

Jag tror inte att den nya organisationen påverkar arbetet i den nybildade skattesektionen. Sektionen är ett steg i rätt riktning. Det ger en kvalitetsstämpel att kunna säga att man är skattekonsult och medlem i FAR. Vem som helst kan ju kalla sig skattekonsult. Nästa steg skulle vara att vi får auktorisation, som man har i Tyskland.

Marianne Sandberg, godkänd revisor, Marianne Sandberg Revisionsbyrå i Linköping

Den ska marknadsföra kvalitetskontrollerad revision som en prisvärd och bra produkt oavsett om det förblir revisionsplikt eller ej. Man bör även satsa mycket resurser på småföretagsfrågor samt en bra medlemsnytta för de fristående mindre byråerna. Lokal verksamhet ska också stödjas. Den är så viktig både för socialt umgänge och erfarenhetsutbyte.