Balans nr 6–7 2006

Aktuell information från FAR

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2006:6

Inlösenprogram (SSAB)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida www. far.se

Till Bokföringsnämnden

Kommentarer till Bokföringsnämndens förslag till vägledning för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1)

FAR tillstyrker i huvudsak utkastet till vägledning. I följande avseende avstyrker FAR dock vad som anges i förslaget:

Redovisning av obeskattade reserver

I idéskissen till denna vägledning (juni 2003) framgick av punkt 18 att obeskattade reserver skulle få bokföras i företaget. I det nu liggande utkastet anges i bilaga 2 att obeskattade reserver ingår i eget kapital vilket enligt FARs tolkning innebär att nuvarande regelverk lämnas oförändrat. FAR anser att obeskattade reserver skall bokföras och redovisas separat. Om man underlåter att särskilja de obeskattade reserverna är det inte uppenbart för näringsidkaren att det föreligger en uppskjuten skatte- och egenavgiftsskuld.

Ytterligare kommentarer lämnas i en bilaga till detta remissvar.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s Redovisningskommitté

To International Accounting Standards Board

Management Commentary Discussion Paper

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, is positive with regards to the publication of the discussion paper. FAR believes that management commentary (MC) is a very important section of external financial reporting and that the quality of MC may improve and convergence may be reached if IASB issues a standard.

Based on the above, FAR believes that the Board should add the project to its agenda.

For further information please visit http://www.far.se

The statement has been prepared by FARs Accounting Practices Committee