Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: Liten blir stor – fråga

International Federation of Accountants (IFAC) har under sommaren, tillsammans med bl.a. Confederation of Asia and Pacific Accountants, arrangerat ett första globalt forum för SME- och SMP-frågor. Deltagare från näringsliv och revisionsbyråbranschen enades under mötet om att två frågor är högaktuella, nämligen: Att anpassa internationella standarder till mindre företag samt att SMP (dvs. mindre revisionsbyråer) ska fortsätta hitta nya vägar att stödja tillväxt av SME. För den senare gruppen håller IFAC:s SMP-kommitté bl.a. på att skapa en webbaserad informationsbank; <www. ifac.org/smp>