Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: NRF:s årsmöte gästades av blivande FEE-ordföranden Jacques Potdevin

Nordiska revisorsförbundet (NRF) höll sitt årsmöte på Svartå slott i Finland den 19 augusti under ledning av FAR:s ordförande Lars Träff, som nu inleder det andra av sina båda år som president i förbundet. Permanent sekreterare i NRF är Björn Markland.

I årsmötet deltog presidierna i de fem nordiska ländernas ledande revisorsföreningar tillsammans med NRF:s representant i IFAC Board, Göran Tidström, och de finländska representanterna i IFAC:s organ för etikstandarder och småföretagsfrågor, Pekka Luoma respektive Joakim Rehn. I år var dessutom den blivande ordföranden i den europeiska revisorsfederationen FEE, fransmannen Jacques Potdevin närvarande med sin tekniska rådgivare Jean-Luc Doyle.

Potdevins närvaro gjorde att Nordens roll i det europeiska samarbetet blev en tung fråga vid årsmötet, och den blivande FEE-presidenten uttalade sin uppskattning över den insyn han nu fick i vad som rör sig i de fem länderna.

Gemensamma ansträngningar när EU:s åttonde direktiv ska införlivas med de nordiska lagarna var ett annat viktigt diskussionsämne. De nordiska ländernas tillsynsmyndigheter har uttryckt intresse för att etablera en kanal till professionen i det arbetet, och Den norske Revisorforenings VD Per Hanstad har utsetts till NRF:s talesman. NRF har nyligen avslutat tre omfattande projekt, om bestyrkandetjänster till småföretag, revisorns skadeståndsansvar och införlivandet av åttonde direktivet, och årsmötet diskuterade också hur de slutsatser som dragits där bäst ska presenteras för beslutsfattare och omvärld.

NRF har under året fastställt en policy för nordiskt arbete i IFAC. Policyn har presenterats för IFAC:s ledning, och årsmötet diskuterade nu vilka nordbor som på sikt ska nomineras till de IFAC-organ som policyn prioriterar.

En revisorskongress om små och medelstora företag planeras till den 3–5 september 2008 i Köpenhamn. Den ska arrangeras av den danska revisorsföreningen FSR i samarbete med de andra NRF-föreningarna och under FEE:s auspicier. NRF:s årsmöte fick en rapport om förberedelser och ekonomiska beräkningar och gav klarsignal för det fortsatta arbetet.

Årsmötet är det högsta beslutande organet i NRF, men sedan årsmötet i Akureyri på Island 2005 har det dessutom hållits två ordförandemöten och fem sekreterarmöten. Där sker det huvudsakliga informationsutbytet mellan föreningarna, och där hanteras även den fördelning av kostnaderna för det internationella arbetet som gör att större och mindre föreningar har samma möjligheter att engagera sig t.ex. i IFAC-arbetet.