Innehåll

Riksrevisionens (RR) årliga rapport (2006) visar att regeringen i vissa avseenden inte lever upp till ”sitt ansvar att på ett tydligt sätt styra den statliga förvaltningen och ge riksdagen tillräcklig information”. Bristerna leder, enligt RR, bland annat till att medborgare och företag inte behandlas likvärdigt och rättssäkert.

Riksrevisionen konstaterar »att allvarliga fel begås i mer än vart tredje ärende vi granskat«. Det gäller bl.a. de arbetsmarknadspolitiska ungdomsprogrammen och när enskilda personers fastigheter eller mark behöver tas i anspråk t.ex. vid vägbyggen. Ytterligare fall avser rutiner för administration av böter samt konsumentskyddet inom den finansiella sektorn etc.