Balans nr 8–9 2006

IREV:s kursutbud växer inom revision och skatt

Intensifierat samarbete med FAR SRS lokalföreningar

Samgåendet mellan FAR och SRS ser utbildningsföretaget IREV som en möjlighet – att bredda kursutbudet och att få fler deltagare. Ett arbete har påbörjats med att besöka lokalföreningar för att ta reda på deras behov och förväntningar. IREV:s vd Christina Sahlin hoppas också på att den nya revisorsorganisationen så småningom ska släppa in redovisningskonsulter i sina medlemsled. Här finns ett stort utbildningsbehov, anser hon.

Vi ser samgåendet mellan FAR och SRS som en möjlighet för oss att bredda kursutbudet, säger Christina Sahlin, vd för IREV.

IREV – ekonomi och revisionsutbildningar – bildades 1982 genom att FAR och SRS inrättade ett samägt utbildningsföretag. IREV håller idag kurser inom redovisning, ekonomistyrning, affärsutveckling, revision, skatt och juridik.

Under hösten kommer samarbetet med den nya revisorsorganisationens lokalföreningar att intensifieras. Bengt Skough, som ansvarar för SME-frågor inom den nya organisationen, kommer tillsammans med IREV att besöka ett 20-tal föreningar.

Lokalföreningarnas intresse

– Det är viktigt för oss att träffa så många revisorer som möjligt för att få input om vilket utbildningsbehov som finns. Vi vet att vi kan få många bra idéer från lokalföreningarna som speglar revisorns behov, säger Christina Sahlin.

Redan för något år sedan påbörjade IREV arbetet med att kontakta FAR- och SR s-föreningar om utbildningar, exempelvis om nya aktiebolagslagen.

– I de kurser vi erbjuder under hösten har vi tagit in nya lärare som tidigare varit verksamma inom SRS utbildning, säger Anette Hedbern som arbetar hos IREV med affärsutveckling inom revisionssektorn.

Anette Hedbern, som blev auktoriserad revisor 1986, är ett nytillskott till organisationen.

– Äntligen! utbrister Christina Sahlin på tal om att Anette har börjat hos IREV.

– Vi har tidigare inte haft denna revisorskompetens inom organisationen, och saknat den.

Optimism inför framtiden

Christina Sahlin är optimistisk inför framtiden. Hon tror att både kursutbud och deltagarantal kommer att växa. Under 2005/06 deltog över 6 000 personer i IREV-utbildningar. Det var en ökning med drygt 10 procent jämfört med året innan.

– Det är RS Revisionsstandard i Sverige och andra nya regler som gjort att fler vill utbilda sig på revisionens område, förklarar Anette Hedbern.

Hon menar vidare att RS inte är anpassad till små företag och att dessa därför behöver särskild hjälp med uttolkning och praktisk rådgivning. En kurs som är ny för hösten tar itu med RS i praktiken. Under två dagar belyses allt från krav på dokumentation till hur man tolkar RS för mindre företag.

– En annan nyhet i höst handlar om avvikande revisionsberättelser. Den kommer att hållas på tre orter i landet. Det blir en seminariedag med erfarenhetsutbyte.

– För tredje gången kommer vi under hösten att arrangera ”Växtkraft” – ett seminarium där målgruppen är kvinnliga revisorer. I år åker vi till Tallin och som huvudföreläsare har vi Lotta Snickare, som är forskare och aktiv inom ledarskapsutveckling, förklarar Christina Sahlin.

Fler deltagare

– Det är i första hand inom revision och skatt som vårt utbud och deltagarantalet växer. Redovisningsområdet är dock fortfarande vårt största område med utbildningar från grundläggande nivå till spetskompetens. Vi har under de senaste åren också utvecklat ett brett utbud av branschinriktade kurser både vad gäller god redovisningssed samt skatte- och momsregler, säger Christina Sahlin.

Hon förklarar att utbildningsbehovet även växt med att flertalet revisionsbyråer nyanställt under året. För dem som där funderar över att utbilda sig till revisor har IREV uppdaterat utbildningsplaner som kan laddas ner från företagets hemsida <www.irev.se>. Man svarar också på studiefrågor per telefon.

– Jag har fått en hel del frågor, säger Anette Hedbern och ler nöjt.

– På revisionens område arbetar vi även med vissa specifika frågor, exempelvis revision av företag inom kontantbranscher, berättar hon och tillägger att helt ny från i höst är en kurs som inkluderar redovisning, skatt och revision, ”revisorns tre ben”. Meningen är att olika frågeställningar ska belysas från dessa tre utgångspunkter.

Under varumärket Biznizz Upgrade arrangerar IREV kurser för controllers och ekonomichefer. Controllerutbildningen har ökat under de senaste tre åren. Idag står Biznizz Upgrade för 14 procent av företagets totala omsättning.

– Under det kommande året kommer vi att arbeta mycket med att ta fram en certifiering för controllers, förklarar Christina Sahlin.

För framtiden ser hon gärna att redovisningskonsulter kan bli medlemmar i FAR SRS.

– Med redovisningskonsulter som medlemmar skulle alla yrkeskategorier i revisionsbyråbranschen vara representerade inom organisationen, hävdar Christina Sahlin.

Anette Hedbern berättar att hon besökt Holland där man har ungefär lika många revisorer som i Sverige men tillåter redovisningskonsulter att bli medlemmar. Resultatet är 11 000(!) medlemmar.

Elisabeth Precht

Utbildning för hela slanten

IREV bildades 1982 och var redan från början ett bolag samägt av FAR och SRS -FAR 80% och SRS 20%.

”Tanken var och är fortfarande att samverka om basutbildningen för blivande auktoriserade revisorer och godkända revisorer och om vidareutbildningen av de båda föreningarnas ledamöter.”

Dessutom vänder man sig till externa kunder. IREV erbjuder, förutom det reguljära kursutbudet, även uppdragsutbildning.

Antal anställda: 12

Antal lärare: 140

Kursområden: revision, redovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning, controlling, skatt, juridik, analys och värdering Distanskurser: cirka 40 kurser inom ekonomi

Antal kurser (totalt): 94 (hösten 2006)

Antal kurstillfällen: 154 (hösten 2006)

Kursorter: Stockholm, Göteborg, Malmö samt utomlands

Kurslängd: 1–5 dagar

Hemsida: <www.irev.se>

På hemsidan finns information om alla kurser. Här finns också studievägledning i olika former m.m.

IREV:s styrelse består av:

Ordförande Dan Brännström, FAR

Vice ordförande Peter Fäldt, SRS

Ledamöter är Jan-Erik Gröjer, Ingemar Rindstig och Maria Östman.

Suppleanter är Tage Backman, Rolf Barrdahl, Caisa Drefeldt och Christina Westerberg.

Samtliga ledamöter och suppleanter utom en representerar FAR/SRS.

IREV:s omsättning:

(Räknat i tusentals kronor)

2003/04 37 643

2004/05 43 737

2005/06 44 600 (prognos)