Balans nr 8–9 2006

Skärpta krav på 90-konton från första juli i år

Stiftelsen för Insamlingskontroll vill höja kvalitén ytterligare

De formella kraven för att beviljas ett 90-konto ska vara stränga, skriver Eva Birath, kanslichef hos SFI och fortsätter: Kvalitetskraven på den organisation som beviljats ett 90-konto måste också vara höga. SFI:s målsättning är att samtidigt med att reglerna förenklas, ytterligare höja kvalitén och effektiviteten i granskningsarbetet speciellt vad gäller ändamålskontrollen.

Innehavare av 90-konto måste följa föreskrifter upprättade av Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI). Men eftersom samhället förändras måste även SFI:s kontroll ständigt ändras. Insamlingarna sker inte heller på samma sätt som tidigare.

Under våren har arbete pågått med att bl.a. se över SFI:s föreskrifter för kontrollgirokonto, dvs. 90-konto, och kommentarerna till dessa samt anvisningarna för s.k. kontorevisorer.

SFI:s styrelse antog i maj nya föreskrifter med kommentarer samt anvisningar till s.k. kontorevisorer. Föreskrifterna gäller från och med den 1 juli 2006. Med kontorevisor avses en av Revisorsnämnden godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorn ska dessutom ha godkänts av SFI, vilket sker efter att han eller hon har registrerats som kontorevisor hos insamlingsorganisationen samt accepterat att vid sin granskning följa SFI:s föreskrifter och andra anvisningar.

Nya föreskrifter med kommentarer för kontrollgirokonto – s.k. 90-konto

Regler har systematiserats och förenklats. De nya föreskrifterna innebär också en ytterligare skärpning av regelsystemet. Alla insamlingsorganisationer som har 90-konto måste exempelvis följa reglerna i årsredovisningslagen även om de enligt bokföringslagen inte är årsredovisningsskyldiga. Detta innebär en skärpning av reglerna främst för de ideella föreningar som i dag endast är skyldiga att upprätta årsbokslut.

Enligt SFI:s nya föreskrifter ska det i förvaltningsberättelsen bl.a. lämnas upplysningar om hur ändamålet främjats under verksamhetsåret.

Tidigare har SFI ställt krav på att 90-kontoinnehavare lämnat en verksamhetsberättelse. En sådan kunde upprättats av en tjänsteman. Förändringen innebär bl.a. att det nu alltid är styrelsen som ansvarar för att uppgifter är riktiga som lämnas i förvaltningsberättelsen om hur ändamålet uppfyllts.

Enligt de nya reglerna ska kontorevisorn granska hur 90-kontoinnehavare uppfyller sitt ändamål samt förvissa sig om att SFI:s föreskrifter och anvisningar följs. I revisionsberättelsen ska revisorn sedan anmärka om 90-kontoinnehavaren använt tillgångarna i strid med ändamålet eller SFI:s föreskrifter. I revisionsberättelsen eller i annan handling ska även anges om det vid revisionen framkommit omständigheter, vilka kontorevisorn anser vara av betydelse för SFI:s bedömning av 90-kontoinnehavarens verksamhet.

I föreskrifterna förtydligas att 90-kontoinnehavaren är skyldig att inge de handlingar och de upplysningar som SFI begär samt att SFI har rätt att utföra inspektion. Vidare förtydligas i föreskrifterna att 90-kontoinnehavare inte får låta någon annan verka under dennes firma eller använda 90-kontot eller SFI:s logotyp. Alla ändringar av stadgar och föreskrifter ska omedelbart anmälas till SFI. Om 90-kontot beviljas för insamling till ett speciellt ändamål krävs SFI:s godkännande för att insamla medel till ett annat ändamål. Nya mottagare i utlandet ska anmälas.

I kommentarerna till föreskrifterna förtydligas begreppen ”de totala intäkterna”, ”ändamåls-, insamlings och administrativa kostnader”. Detta innebär att beräkningen av SFI:s nyckeltal kommer att förändras vad gäller årsredovisningarna för 2006, då SFI även kommer att beakta den löpande avkastningen, dvs. räntor och utdelningar, vid beräkningen av bl.a. att minst 75 procent av de totala intäkterna går till ändamålet.

Nya anvisningar för kontorevisorn

SFI:s föreskrifter för kontrollgirokonto är grunddokumentet. I detta anges vad som gäller för kontorevisorer. Eftersom kontorevisorn måste vara godkänd eller auktoriserad har SFI vid utformningen av de nya anvisningarna utgått från att revisorn känner till och följer de lagar, föreskrifter och goda seder (god redovisningssed, god revisionssed och god revisorssed) som gäller för en normal revision. SFI har därför i de nya anvisningarna endast tagit upp sådana moment i revisionen som går utöver normal revision och som inte anges i föreskrifterna för kontrollgirokonto.

Eva Birath är kanslichef för Stiftelsen för insamlingskontroll