Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Inga nya standarder före 2009

Vid IASB:s junisammanträde diskuterades också tidplanen för de olika projekten. I samband med detta togs frågan upp om ikraftträdandetidpunkten för nya standarder. Många har kritiserat IASB för att de inte getts tillräcklig tid för att implementera nya standarder. Det beslut som togs var att inte kräva ett ikraftträdande tidigare än 12 månader efter att en helt ny standard eller en större förändring av en existerande standard fastställts. I praktiken betyder det att nya standarder om koncernredovisning, avsättningar, intäktsredovisning mm inte kommer att kunna träda i kraft före 2009.