Balans nr 8–9 2006

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <vww.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2006:8

Undantag från budplikt (flera ägare – Doro)

Uttalande 2006:9

Undantag från budplikt (Phonera-Viking Telecom)

Uttalande 2006:10

Förlängd frist för uppköpsprospekt (Nordic Mining – Gexco)

Uttalande 2006:15

Axel Johnson AB – Mekonomen AB – Tolkningsbesked om budplikt

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida <www.far.se>

To International Accounting Standards Board

IASB Exposure Draft – ED 8 Operating Segments

FAR welcomes IASB’s ambition to achieve convergence between U.S. GAAP and IFRS with respect to accounting for segments. However, FAR has some concerns regarding the proposed standard and these concerns are described below in response to the questions raised in the exposure draft.

For further information please visit <http://www.far.se>

The statement has been prepared by FAR’s Accounting Practices Committee

Till Bokföringsnämnden

Bokföringsnämndens förslag till allmänna råd för K2 – Mindre aktiebolag

FAR:s kommentarer är samlade i två bilagor. Bilaga 1 avser FAR:s kommentarer till Bokföringsnämndens uttryckliga frågor. Bilaga 2 innehåller kommentarer som följer det allmänna rådets indelning i avsnitt, kapitel och punkter. Bilaga 2 innehåller delvis kommentarer som även lämnas i bilaga 1 men kommentarerna i bilaga 2 är mer detaljerade.

Bilaga 1

Bokföringsnämnden har särskilt efterfrågat kommentarer på nedanstående områden.

1. Tydliga väsentlighetsregler

FAR menar att det finns ett stort behov av tydliga regler för väsentlighet i årsredovisningen för K2-företag.

Läs bilagan i sin helhet på <http://www.far.se>

Bilaga 2

FAR har inte delat upp kommentarerna i sakfrågor och textförbättringar utan har valt att följa samma indelning som det Allmänna rådet för att underlätta Bokföringsnämndens genomgång.

– – –

FAR menar att utkastet till allmänna råd skulle bli mer tillgängligt om det kompletteras med ett särskilt avsnitt/kapitel som utvisar de definitioner som nu finns utspridda i olika kapitel.

Läs bilagan i sin helhet på <http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s Redovisningskommitté

Till Finansinspektionen

Förslag till föreskrift om överlåtelse av vissa förvaltningsuppgifter till Aktiemarknadsnämnden samt om kungörelse av vissa av nämndens beslut

FAR tillstyrker förslaget.

To International Accounting Standards Board

Exposure Draft of Proposed Amendments to IFRS 2 Share-based Payment Vesting Conditions and Cancellations

Question 1 – Vesting conditions

The exposure draft proposes that vesting conditions should be restricted to performance conditions and service conditions. Do you agree? If not, what changes do you propose, and why?

FAR believes there is a need for further clarification of the definitions used and their accounting implications. The division into conditions that affect the fair value measurement at grant date should be clearly distinguished from conditions that affect the estimates of number of instruments to expence.

For further information please visit <http://www.far.se>

The statement has been prepared by FAR’s Accounting Practices Committee

Till Finansdepartementet

SOU 2006:20 Tonnageskatt

FAR tillstyrker de i betänkandet framlagda förslagen om ändringar i inkomstskattelagen, bokföringslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. FAR har emellertid vissa synpunkter på detaljfrågor i det framlagda förslaget om ett nytt kapitel i inkomstskattelagen, IL:39b ”Särskilda bestämmelser för vissa rederier”.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s Skattekommitté

To International Federation of Accountants

Proposed International Standard on Auditing 600 (Revised and Redrafted), The Audit of Group Financial Statements

FAR finds the Exposure Draft to be a clear and consistent document but has some suggestions for improvements which are mentioned below.

Questions for Respondents

Q1. Is the respondent in agreement with the proposal, and the effect that it has on the procedures that the group auditor performs in relation to the work of other auditors? Considering the effect of the proposed definitions of ”group auditor”, ”member of the engagement team under the direct supervision of the group engagement partner,” and ”other auditor and another auditor.”

Yes, FAR is in agreement with the proposal but nevertheless strongly suggests that a definition of the responsibility for the audits should be included in the cases where there is a joint audit and not only as a footnote to paragraph 7. This type of arrangement is quite common in some jurisdictions.

For further information please visit <http://www.far.se>

The statement has been prepared by FAR’s Auditing Practices Committee

Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar

FAR tillstyrker förslagen i utredningens betänkande. Som utredningen konstaterar minskas behovet av en regel om ansvarsgenombrott genom den föreslagna utvidgningen av verksamhetsutövarbegreppet. FAR förordnar därför att en sådan regel inte införs. Som ett alternativ till en eventuell regel om ansvarsgenombrott vill FAR i stället peka på möjligheten att införa krav på obligatorisk ansvarsförsäkring för företag som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Yttrandet har avgivits av FAR:s Referensgrupp för revisions- och bolagsrätt

Till Finansdepartementet

SOU 2006:50 En ny lag om värdepappersmarknaden

FAR:s kommentarer nedan utgår från författningsförslaget ”Förslag till lag om värdepappersmarknaden”. 8 kap. 3–6 §

I direktivet 2004/39/EG beskrivs de nya kraven på organisation av värdepappersinstitut och kraven på intern kontroll. Kraven presenteras på ett kortfattat och översiktligt sätt.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s Referensgrupp för finansiella företag

To International Accounting Standards Board

IASB Exposure Draft of Proposed Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements – A Revised Presentation.

FAR welcomes IASB’s ambition to achieve convergence between U.S. GAAP and IFRS with respect to the two boards’ projects on performance reporting with the joint objective to enhance the usefulness of information presented in income statement. However, FAR has concerns regarding the proposed standard and these concerns are described below in responses to the questions raised in the exposure draft.

For further information please visit <http://www.far.se>

The statement has been prepared by FAR’s Accounting Practices Committee

Till Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen

Fi2006/1676 Metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning

Skatteverket föreslår i promemorian ett antal väsentliga ändringar i bl.a. inkomstskattelagen och lagen om avräkning av utländsk skatt. Förslagen syftar till att säkerställa att avräkning för utländsk skatt medges i kommissionärsförhållanden och vid kvalificerade fusioner och fissioner. Enligt FAR är ändringarna väsentliga och bör genomföras snarast.

Skatteverket förslår också att en definition av uttrycket kostnad skall införas. Den förslagna definitionen innebär bl.a. att överavskrivningar skall reducera de utländska förvärvsinkomsterna vid beräkning av spärrbeloppet. FAR anser att förslaget inte bör genomföras i den delen, FAR menar vidare att Carry forwardperioden skall vara obegränsad.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s Skattekommitté

Till Finansdepartementet, Finansmarknadsavdelningen

Ds 2006:6 Informationskrav i noterade företag, m.m.

FAR menar att promemorians avsnitt om redovisningstillsyn är av särskilt intresse för värdepappersmarknaden. I promemorian föreslås bl.a. att

  • Finansinspektionen skall vara behörig myndighet för redovisningstillsynen

  • Börser och auktoriserade marknadsplatser skall övervaka att den som gett ut fondpapper som är noterade där, upprättar regelbunden finansiell information i enlighet med gällande rapporteringsramverk. Övervakningen skall organiseras så att intressekonflikter inte uppstår

I skälen för promemorians förslag anges att de mest gynnsamma förutsättningarna för en fungerande redovisningstillsyn skapas genom att Finansinspektionens kompetens och erfarenhet som tillsynsmyndighet kombineras med självregleringens flexibilitet och förankring i näringslivet.

FAR tillstyrker i huvudsak förslagen i promemorian men vill lämna följande synpunkter inom några avgränsande områden.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...