Innehåll

Balans nr 1 2007

Noteringar: Slopad revisionsplikt utreds

I mitten av december utfärdade regeringen tilläggsdirektiv till den tidigare regeringens kommittédirektiv om genomförandet av EG-direktivet om lagstadgad revision i svensk rätt.

Slopad revisionsplikt är ”en av många åtgärder inom ramen för regelförenklingsarbetet” skriver justitieministern.

Enligt direktivet ska utredaren bland annat:

  • utarbeta ett lagförslag som innebär att revisionsplikten tas bort för de små företagen,

  • ta ställning till vilka företag som ska omfattas av förändringen,

  • överväga om en inskränkning av revisionsplikten behöver kombineras med andra åtgärder som förebygger överträdelser av t.ex. skatte- och redovisningsregler och i så fall föreslå de åtgärder som behövs,

  • särskilt uppmärksamma situationen i de övriga nordiska länderna samt de erfarenheter som har vunnits av den nya danska och finska lagstiftningen på området.

Regeringen påpekar att utredaren ska titta på hur skattekontrollen och bekämpandet av ekonomisk brottslighet påverkas om revisionsplikten slopas.

”Förslaget ska vara så utformat att företagens administrativa börda minskas så långt det är möjligt, med beaktande av andra viktiga intressen och skyddet för ägarminoriteter”.

Ett delbetänkande med förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra EG-direktivet ska presenteras senast den 10 september 2007. Utredaren ska i ett annat delbetänkande – senast den 31 mars 2008 – redovisa resultatet av arbetet beträffande revisionsplikten för mindre företag. Återstoden av uppdraget (byråjävsbestämmelser, revisorns skadeståndsskyldighet, avgång vid brottsanmälan m.m.) ska redovisas senast den 1 september 2008 (tidigare 10 september 2008).

– Utredaren ska inte se över om utan hur revisionsplikten för mindre företag ska slopas, kommenterar Dan Brännström, FAR SRS generalsekreterare. Han fortsätter:

– Jag är rädd att resultatet blir som i Danmark, dvs. att Skatteverkets kontroll utökas. Jag är dessutom orolig för att kvalitén i företagens redovisning kommer att försämras.

Dan Brännström hoppas att regeringen ska nappa på ett förslag från FAR SRS om att införa en ny företagsform – utan revisionsplikt – för mindre företag.

– Nu förlorar vi den tydlighet som idag finns genom att redovisningen i alla aktiebolag är kvalitetssäkrad av en revisor. Detta är något som banker, samt företagens kunder och leverantörer drar nytta av.

Han säger att revision ska självfallet bara göras i företag där sådan behövs och efterfrågas. Han tror inte att det på lång sikt skulle bli någon större skillnad mellan regeringens slopade revisionsplikt för små företag och FAR SRS förslag om ny företagsform – vad gäller antalet bolag som skulle undantas från revisionsplikt.

– FAR SRS förslag är mer logiskt och räddar förtroendet för aktiebolaget.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...