Innehåll

Balans nr 1 2007

Noteringar: Gåva räknas in i nettoomsättningen

Regeringen föreslår i en proposition (Prop. 2006/07:27) att bidrag, gåva, medlemsavgift och liknande intäkter ska räknas in i nettoomsättningen för ideella föreningar, trossamfund, samfällighetsföreningar, vilt- och fiskeområdesföreningar samt stiftelser.

De nu föreslagna ändringarna är en följd av propositionen Förenklade redovisningsregler, som den tidigare regeringen överlämnade till riksdagen i februari 2006. Förslaget antogs av riksdagen i juni månad och trädde i kraft den 1 januari 2007.

Enligt riksdagens beslut från förra året har reglerna om löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning förenklats. Detta har skett genom ändrade gränsvärden, inom redovisnings- och revisionslagstiftningen – och som påverkar bl.a. företagens skyldighet att upprätta årsredovisning och att ha en särskilt kvalificerad revisor.

Ett kriterium som används för att bedöma ett företags storlek är nettoomsättning. I ett företag handlar det om intäkter från varor och tjänster. Men i exempelvis en förening är kanske medlemsavgifter eller gåvor de huvudsakliga intäkterna.

Som aviserades i Förenklade redovisningsregler har man, efter riksdagsbeslutet förra sommaren, inom Justitiedepartementet arbetat fram en Promemoria som remissbehandlats och som nu alltså presenterats som ett regeringsförslag.

I praktiken innebär det nu presenterade förslaget att fler årsredovisningar kommer att upprättas enligt reglerna för större företag. Det betyder vidare att fler föreningar, stiftelser och organisationer måste ha ”auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen”. Det får också vissa konsekvenser för redovisning av moms.

Reglerna föreslås träda i kraft 1 maj 2007.