Innehåll

Balans nr 1 2007

Debatt: Daniel Bruhn svarar – och frågar – Mats Brockert från Skatteverket: Bättre att göra rätt från början

Skatteverket har genom Mats Brockert lämnat synpunkter på min artikel (Balans 11/2006) avseende Skatteverkets information om hur underskott ska redovisas i deklarationen. Mats Brockert, som ansvarar för det materiella innehållet i taxeringsblanketter och broschyrer inom inkomstslaget näringsverksamhet, anser inte att mardrömmen beror på bristande information utan på svårtolkade förfaranderegler.

Redan som projektledare för Skatteverket Stockholms riktade kontroll ansåg jag att informationen till de skattskyldiga borde förbättras eftersom de materiella reglerna i sig är komplicerade. En förbättring av informationen, för att underlätta för de skattskyldiga att göra rätt från början, känns alltmer väsentlig. Särskilt nu när regeringen i prop. 2006/07:2 har föreslagit ytterligare underskottsspärrar vid verksamhetsavyttringar och partiella fissioner. Bolagen kan i fortsättningen komma att ha fyra olika sorters spärrade underskott. De nya spärrarna får dessutom en stor inverkan om det övertagande företaget ingår i en koncern med flera underskottsföretag.

Reglerna är inte något som kan belastas Skatteverket, men ställer stora krav på Skatteverkets information till de skattskyldiga, om man vill att de ska göra rätt från början. Precis som Mats Brockert anser jag att Skatteverkets syn på hur underskotten ska redovisas ska komma till uttryck i deras broschyrer och blanketter. Därför tycker jag att det är fel att Skatteverkets syn avseende hur spärrade underskott ska behandlas i deklarationen kommer de skattskyldiga till del först genom ett taxeringsbeslut.

Att skattetillägg inte påförs ett bolag som inte reducerat sitt outnyttjade underskott från tidigare år är en annan fråga än den som jag beskriver i min artikel. Mitt exempel avser en ändrad beloppsspärr och konsekvensen av huruvida man har reducerat med koncernbidragsspärren eller ej. I dessa fall anser jag att det finns en skillnad mellan de som reducerat outnyttjat underskott från tidigare år med det koncernbidragsspärrade underskottet och de som inte gjort det.

Bolag A har reducerat outnyttjat underskott från tidigare år med både beloppsspärrat och koncernbidragsspärrat underskott, innebärande att det bolaget inte har dragit av något av det outnyttjade underskottet från tidigare år. Bolaget har alltså inte gjort något avdrag för outnyttjat underskott som medfört ett större underskott av näringsverksamhet.

Bolag B har endast reducerat underskottet med beloppsspärren. Den delen av underskottet som omfattas av koncernbidragsspärren läggs till bolagets resultat och medför ett större underskott av näringsverksamhet. Skatteverkets beslut om ändrad beloppsspärr leder till att bolagets underskott av näringsverksamhet reduceras eftersom det finns koncernbidragsspärrat underskott i bolagets resultat.

Anser Skatteverket, att skattetillägg varken ska påföras bolag A eller B vid en ändring av beloppsspärren?

Daniel Bruhn är skattejurist på BDO Skatt. Han är medlem i FAR SRS skattesektion.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...